Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid terugzien, in welken de Heer ons geholpen en gezegend heeft. Met elf meisjes werd aangevangen, maar steeds groeide het getal leden aan, die nu niet meer om de 14 dagen, maar wekelijks vergaderen. In de laatste jaren mochten wij ons verblijden een dertigtal trouwe leden te hebben. Hoe grooter echter de vereeniging werd, des te meer voelden wij behoefte aan de leiding des H. Geestes, en was het onze bede, dat onze leden zichzelven zouden leeren kennen en vatbaar zouden gemaakt worden voor het heil, in .Jezus Christus onzen Heer verkrijgbaar.

Verwondert het u, dat het ons goed deed meer dan eens briefjes te ontvangen, waaruit bleek dat het zaad niet te vergeefs was uitgestrooid? Men wilde ons daardoor bemoedigen. De naam werd in die briefjes verzwegen, men wilde niet „den schijn op zich laden boven anderen te willen uitblinken". Goed gezien, onze God kent ze toch bij name. Moge slechts de wereld uit haren handel en wandel kunnen bemerken in Wien zij gelooven. Tegenover die heerlijke ervaringen staan echter ook vele bittere teleurstellingen. Voor meer dan eene hebben wij niet zonder reden gevreesd, zij kozen de wereld en keerden God den rug toe. Ach! jonge dochters staan aan zooveel verleiding bloot, zij kunnen zoo gemakkelijk tot den dienst der zonde worden overgehaald. God geve, dat velen zich laten waarschuwen en de genade Gods aangrijpen, die alleen haar kan staande houden en het rechte pad doen inslaan.

Wij hebben, evenals de jongelingen, een bibliotheek, waarvan Mej. De Wit Beukers de zorg op zich genomen heeft, maar zij telt nog slechts 150 nummers, zoodat vermeerdering van boeken zeer wenschelijk is. Een Christelijk vriend verrastte ons meer dan eens; worde zijn voorbeeld door velen gevolgd. De contributiën der leden kunnen daarvoor niet worden gebruikt, zij zijn nog niet eens voldoende voor het aanschaffen van benoodigdheden tot het maken van klcedingstukken.

Tot onze groote vreugde kregen wij in het lokaal, waar

Sluiten