Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij gewoon zijn te vergaderen, van de betrekkingen eener overledene dame een huisorgel, hetwelk het eigendom werd van de Christelijke Wijkvereeniging, met de bepaling, dat het door ons zou gebruikt worden. De gezelligheid onzer samenkomsten is er door toegenomen.

De vervaardigde kleedingstukken werden door ons meestal gezonden naar de Weesinrichting te Neerbosch, dikwijls ook naar de inrichtingen te Zetten en naar liet Doorgangshuis in onze stad. Zij werden met dankzegging ontvangen.

Elk jaar vierden wij ons jaarfeest, dikwijls zeer aangenaam, maar natuurlijk genoten onze leden het meest als wij daarnevens, of in de plaats daarvan een uitstapje naar elders maakten. Heerlijk vooral was de reis naar Neerbosch, hoe hartelijk werden wij door den hoer Van 't Lixdexhout ontvangen!

Nog veel zouden wij hieraan kunnen toevoegen; wij hadden aangename en minder aangename ervaringen, smart en vreugde wisselden elkander af. Maar onder alles willen wij moed houden en God danken, die ons de kracht en den lust heeft gegeven, 0111 dit eenvoudige werk des Heeren te verrichten en daarin te volharden tot op dezen dag. Worde de wensch van onzen wijkpredikant, dat deze arbeid der liefde voor menige jonge dochter ten zegen zij, steeds meer vervuld en bekrachtige Hij ons steeds door Zijn genade.

J. M. van Wijk. De jvieisjesvereeniging.

Uit de Jongeliedenvereeniging werd een Jongelingsvereeniging geboren; zoo ging het met de meisjes niet. Eerst ontstond de Jongedochtersvereeniging op verzoek van enkelen uit de wijk, daarna sprak Ds. De Wolff den wensch uit, dat ook voor de meisjes, die de Zondagschool verlaten hadden, een vereeniging zou worden gevormd. Die wensch werd vervuld. Bij de Kerstfeestviering van 1880 werden 21 meisjes van de Zondagschool ontslagen en haar medegedeeld, dat zij 5 Ja-

Sluiten