is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze wijkarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren wij avond aan avond te midden van het drukste verkeer met ons werk bezig, zoodat onder jong en oud 6000 blaadjes verspreid werden.

Onaangename ontmoetingen hadden wij niet veel, al ontbrak het er ook niet aan. Meermalen werd ons toegeroepen, „geef liever geld en brood dan die papiertjes;" soms ook merkten wij een blik op, die van diepen afkeer en vijandschap getuigde. En was de jongere verspreider met zijn aangeboren optimisme dit spoedig vergeten, de oudere schroomde vaak om te volharden en gaf den moed op. Waren er maar meerderen als zekere predikantsvrouw in onze stad, die do traktaatverspreiders, welke haar een traktaatje aanboden, bij zich aan huis ontving en hen een bemoedigend en waardeerend woord toesprak. Wie weet of dan niet allen volhard hadden! — Helaas, wij gingen in aantal medearbeiders achteruit, zelfs in die mate, dat de arbeid een poos werd gestaakt. De eerste liefde was verlaten, de oprichters en de eerste leden hadden, op één na, den moed opgegeven. Was ons eerelid, de Heer van Borselen, niet opgetreden, de arbeid zou gewis niet hervat zijn. Zijn woord hielp echter. In October '98 werd op kleine schaal weder begonnen, maar nu met leden der knapenvereeniging. Geregeld eenmaal per maand doen deze wat zij kunnen. Op de koffiemeeting ontbreken zij niet, maar geven dan aan de bezoekers de blaadjes, die hun door den voorzitter zijn ter hand gesteld. Zij zorgen voor lectuur voor brugwachters en politiebeambten, door iedere week een „Blijde Boodschap" of een ander christelijk blad aan de wachthuisjes te bezorgen, wat door velen zeer gewaardeerd wordt. Bovendien nemen zij bij afwisseling verschillende gedeelten der stad voor hunne rekening, om de traktaatjes uit te reiken.

Door de tijdelijke staking van den arbeid hebben wij veel begunstigers verloren. Mogen wij op vernieuwden steun hopen ? Het is wel een eenvoudige, maar toch zoo heilrijke arbeid. Van den aanvang onzer werkzaamheid af tot 1 Januari 1899 werden 28400 traktaatjes en andere geschriften verspreid. Zou