Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rekening over 1896.

ONTVANGSTEN.

Saldo van 1 895 ... f —,20 Contributie» uit Leiden en

van elders „ 387,25

Giften uitLeiden en van elders,, 348,08% Rentevergoeding en schulddelging „ 53,50

Giften na het verslag . „ 25,50 Centsvereeniging, Colleoten

en bus Wijkgebouw . . „ 470,23 Catechisatiebusseu. . „ 250,85 Zangvereeniging . ... v 128,10 Hlijde Boodschap, Liederenboek enz „ 126,207a

Rente „ 15,74 Va

f 1812,20%

UITGAVEN.

Diverse salarissen . . . f 1079,59 Vuur, licht en Duinwater „ 238,36 Koffiemeetings en Zangvereeniging „ 64,45%

Grondbelast. en Assurantie n 48,93

Rente hypotheek. ... r 67,50 Zondagschoolvriend,

Boeken en Drukwerk . „ 161,78Va

Diverse reparatiën . „ 50,37

Uitloting renteloos aandeel „ 100,—

Batig saldo „ 1,27 */2

f 1812,26»/,

Bovenstaande rekening en verantwoording gedaan door den Penningmeester

der Chr. "Wijkveroeniging 26 April 1897. W. F. van Wijk. Nagezien en accoord bevonden door

de Leden het Bestuur

S. J. le Poole. 8. H. J. de Wolff, Voorzitter.

Van Boetselaar. P. N. Voorhoeve, Secretaris.

C. A. Evelein. H. M. Sasse.

U. J. Osinga. A. van Borselen Jr.

G. Los. A. G. de Baas.

Rekening over 1897.

ONTVANGSTEN.

Saldo van 1896 .... ƒ 1,27V2

Contributiën uit Leidon en

van elders...... ^ 456,50

Giften uitLeiden en van elders, 469,43

Rentevergoeding . . . . „ 40,-Centsvereeniging, Collecten

en bus Wijkgebouw . . „ 487,52 Catechisatiebussen . , . „ 249,07% Zangvereeniging . . . . „ 151,60 Blijde Boodschap, Liederenboek enz. . . . . • . „ 130,8872

Bijdrage van eenige vrienden „ 126,25

Diversen 35,05

Rente 19,98

f 2167,56%

UITGAVEN.

Diverse salarisscu . . . f 1079,02 Vuur, licht en duinwater „ 301,59 Koffiemeetings en Zangvereeniging „ 63,94

Grondbelast. en Assurantie „ 56,37 %

Rente Hypotheek . . . „ 93,75 Zondagschoolvriend,

Boeken en Drukwerk . „ 113,85

Diverse reparatiën . . . „ 357,—

Uitloting renteloos aandeel „ 100,—

Batig saldi) 2,04

f 2167,56%

<1

Bovenstaande rekening en verantwoording gedaan door den Penningmeester der Chr. Wjjkvereeniging 28 Juni 1898. W. F. van Wijk.

Nagezien en accoord bevonden door de Leden het Bestuur

C. van Venetie. S. H. J. de Wolff, Voorzitter.

A. Corts. P. N. Voorhoeve, Secretaris.

A. O. Hakkenberg. H. M. Sasse.

G. Los. A. G. de Baas.

A. van Borselen Jr.

Sluiten