is toegevoegd aan uw favorieten.

Een en ander over kaartprojecties

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Tot nu toe moest bij de opnemingsbrigades van den Topographischen Dienst bij het onderricht in — en de studie van — de eerste beginselen der kaartprojecties in hoofdzaak gebruik gemaakt worden van dictaten; enkele Hollandsche handboeken die het onderwerp behandelen zijn verouderd of geven te weinig, tijdschriften gaan slechts op een bepaald gedeelte der stof in.

Het werd daarom niet ondienstig geacht in boekvorm het een en ander omtrent kaartprojecties bijeen te brengen; wat de polyederprojectie (Hoofdstuk VIIc) betreft, werd geheel gebruik gemaakt van heigeen daaromtrent in de moedertaal door Dr. J. J. A. Muller, den gewezen chef der Triangulatiebrigade, in de „Handleiding voor de uitvoering van Secundaire triangulaties" en de „Triangulatie van het driehoeksnet van Sumatra's Westkust" werd bekend gesteld; voor het overige werden in hoofdzaak buitenlandsche werken geraadpleegd.

Hier en daar zijn formules ingevoerd, die op gezag moeten worden aangenomen; voor een practisch gebruik kan dit geen bezwaren opleveren en, zij die met bloot aannemen geen genoegen nemen, worden wellicht opgewekt tot verdere studie.

Alvorens dit boekje ter perse ging, werd het manuscript met zeer veel zorg nagezien door den tegenwoordigen Chef der Triangulatiebrigade, aan wiens voorlichting vele waardevolle toelichtingen en omzettingen te danken zijn. Mocht het zijn doel bereiken, n. 1. het bijbrengen van de eerste beginselen der kaartprojecties en het opwekken der zucht tot verder onderzoek, dan heeft de belangelooze moeite van den heer S. Blok zeker voor een groot deel tot het welslagen bijgedragen.

Bandoeng, 31 October 1908.

DE SAMENSTELLEB.

KAARTPROJECTIES.

1