Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de meridianen in de richting van de pool in dezelfde verhouding vergroot worden als de parallelcirkels, is de projectie conform

a = b = sec ?

S = ab = sec2 $> en a — 0°.

De uitdrukking voor y toont aan, dat voor ? — O ook y = O wordt, daar tang 45° = 1 en log 1=0. Voor ? _ go0 wordt y — oo en de projectie dus tot in het oneindige uitgebreid; dus is de geheele aarde niet af te beelden.

Op hoogere breedte nemen de lengte- en oppervlakteveranderingen beduidend toe. Een graadveld op 60° breedte heeft de halve oppervlakte van een aan den equator, op de kaart wordt het echter tweemaal grooter, dus is viermaal vergroot.

Nevenstaande tafel geeft een overzicht der afwijkingen.

De conforme cylinderprojectie, kortweg MEncATOR-projectie genoemd, vindt voornamelijk slechts toepassing op kaarten der geheele aarde, indien het op een juiste voorstelling der landen weinig aankomt; zooals b. v. op wind- en regenkaarten, of zulke die de zeestroomen, de verbreiding van planten en dieren of andere factoren der algemeene aardrijkskunde moeten aanduiden. Wil men op een dergelijke kaart de oppervlakten van landen vergelijken, dan moet er op gelet worden, dat van den evenaar naar de polen de schaal der kaart voortdurend verandert, zoodat op iedere breedte een andere maatstaf gebezigd moet worden, waarvan fig. 27 een voorstelling geeft. Beschouwt men een wereldkaart volgens deze projectie vervaardigd, dan ziet men dat Groenland op hooge breedte onevenredig groote afmetingen heeft in vergelijking met Afrika, dat door den equator wordt gesneden. Maar ook het noordelijk deel van Zweden en Noorwegen is veel te groot voorgesteld in vergelijking met het zuidelijk deel, zoodat heel Scandinavië een aanmerkelijke vormverandering heeft ondergaan.

Een groote beteekenis heeft de projectie van Mercator voor de zeekaarten gekregen, ja langzamerhand is zij de eenige daarop gebruikelijke geworden. Dit heeft zij te danken aan de omstandigheid dat zij de loxodroom (*) door een rechte lijn weergeeft.

(x) De uitdrukkingen orthodroom en loxodroom zyn uit ons land afkomstig. Simon Stevin, de "bekende raadsman en vriend van Prins Maubits, duidde in zijn in het Nederlandsch geschreven Histiodromie deze richtingen als regte en cromme zejjlstreken aan, terwijl Snellius in de Latijnsche vertaling vaji dit werk ze linea orthodromica en loxodromica noemde, welke uitdrukkingen weldra algemeen ingang vonden.

02 li ii o-

r r o O O ° O O

t—I H-1

Ö Ö CT

0 O ° <1 co

00

J—1 t—» ö ö g CO H

i—i ot

t—1 rf*-

t—1 H-1

01 C>

-J co üo t—' O'

GO CO

y i °

to

b 'H rn

t—1 O ^ <1 co

t—» h-1

CO H g

co cn co ^

OJ <1

I—1

^ t© £2 cd to ^

O O

CO 00

I-1

^ co g o o H

^ cn ^

K)

Ö

eo

ï"1 CF ^ OI O LO cn O

o as

fO cn

O -O cn

^ O co

to as

"8 8 °

f f3 05

Ot CO C>1

cd as ° cd as

co bO ^

ox cd o

bO °

OO

I—1

^ co -o cd *00 °ï> co as 00 rf*-

co

CO CJT co

as qj

cd

^5 88

as ^ °

CJT <]

; CO

L-O rjo

1 59 p; cd

co o

[ Ö co

; T?

Sluiten