Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze reeks to act, to do, to perform, het is een reeks in zelfverkeering, zooals de wijsgeeren zouden zeggen. En waar deze oplossende dood het verlangen tot rust brengt, is zy omgekeerd dramatisch.

Het is dus een dwaasheid te beweren dat Hamlet's z.g. daadloosheid ondramatisch is, waar noch daad en dood als zoodanig dramatisch zyn.

Ja, Shakespeare wist wel wat hij deed, toen hij, de dramatist, die een nieuwe school opende, in zijn tooneelspelersdrama, met zich zelf in 't reine kwam. Shakespeare was voor zijn tijd een dramatische nieuwlichter, een revolutionair, die onder zijn collega's een storm van verontwaardiging deed losbarsten. Hoe hebben zijn tijdgenooten, die voor 't tooneel schreven, niet tegen hem gewoed.

Hamlet is vol van dergelijke verantwoording. Daarom maken voor leeken zoo duistere plaatsen, toch intuitief zoo'n zinvolle indruk. Voor den dramaticus is het een geschreven Bijbel.

Goethe, Ibsen, Maeterlinck, zij allen hebben van hem geleerd. De Hamlet is de leerschool, hoewel ook voor hun nog een wat duistere leerschool, geweest, voor hun kunst van mysterieuse stemmingen, En ik verwed er wat liefs onder, dat, indien zij omtrent den Hamlet in 't reine zouden geweest zijn, de structuur van hun eigen werk er klaarder door zou zijn geweest. Men heeft altijd Hamlet willen overhamletten.

Zijn onze moderne drama's dan van het to do en to perform zoo vol? Waar de kunst van voorbereiden bij de meesten zoek is, kan er van dit laatste eigenlijk niet goed sprake zijn.

Maeterlinck heeft in zijn studie over John Ford's Annabella, gesproken van onzichtbare handeling. Een bedrijf wordt afgesloten : maar als na de pauze de handeling vervolgd wordt, is 't den aanschouwer alsof de handeling in de stilte der pauze, in den toeschouwer van zelf' verder doorgezet is. In onze nieuwe drama's, waarin soms veel gesproken en te weinig gehandeld wordt, is de onzichtbare handeling vaak een belangrijk element geweest.

Laten we nu eens zien wat Hamlet te doen staat en wat hij te weeg brengt, nadat hij zijn taak voorbereidt en gaat ondernemen.

Direct is zijn geest in actie. Het eerste wat hij doet is, de wacht het zwijgen opleggen. Tweemaal was de geest aan Bernardo en Marcellus verschenen. Dan verschijnt hij aan Horatio. Den

Sluiten