Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feestdag van Sint Thomas van Aquino 1916>

Na onze terugkomst uit Rome.

Zeer beminde Broeders,

Onmogelijk uit te drukken hoe verheugd ik ben mij terug in uw midden te bevinden. Het ongeluk bracht ons nauw bij elkander. Gelijk de eerste Christenen, onophoudelijk door het gevaar bedreigd, enkel, luidens de H. Schrift, één hart en éténe ziel hadden, — „Credentium erat aar unum et anima ana" (i), zoo hebben zich de Belgen eensgezind om hunne Herders geschaafd; hunne Herders hebben in hun zeiven de verantwoordelijkheid en de liefde van hun vaderhart voelen aangroeien en verbreeden, en ziet! thans, in het bezette België evenals in den vreemde, vragen de zonen van onzen grond in eene zelfde opwelling van geestdrift, met meer nadruk dan ooit, dat wij hun tolk zofuiden wezen bij God, en hun voorhouden wat de [golddelijke Voorzienigheid van hen vergt en hun laat verhopen. „De opperpriester, — de bisschop —, zegt de H. Apostel Paulus, is een man, die voor zending heeft met God te handelen over de belangen van het menschdom". „Pontifex, ex hominibus assumptus, pm hominibus constituitur in iis, quce sunt ad Deum". (2)

Het is mij bekend hoe veel en hoe vurig gij voor ons, gedurende onze reis, hebt gebeden. Uwe gebeden zijn verhoord geworden Zoohaast uit Rome alhier aangekomen, ben ik eerst en vooral onze dierbare metropolitane kerk binnengetreden om er een vurig Te Deum vóór den Heer op te zeggen, en mijne warme dankbaarheid te betuigen aan onze goede Moeder, — Oor(1 Handelingen der Apostelen, IV 32 - 2) Hebr. V, 1,

Sluiten