Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de maand Mei, zouden wij aan onze geloovigen, heel het „land door, eene algemeene Communie willen vragen tot de „inzichten van Uwe Heiligheid."

En ik, antwoordde onmiddellijk de H. Vader, ik heb maar één inzicht, — en dit inzicht is België!

Door dit onthaal aangemoedigd, schreef ik aan de Kardinalen van Parijs, Londen, Armagh in Ierland, en aan de Kardinalen in Italië, en ik koester het vertrouwen dat, uit al de landen onzer verbondenen, op den eersten Zondag in Mei, een zelfde eucharistisch gebed ten Hemel zal stijgen; Gode, door de eerbiedwaardige handen van het Hoofd der katholieke wereld aangeboden, zal dit gebed de heerlijke heropbeuring van ons geliefde België bespoedigen. Zijne Heiligheid vergunt aan al de pastoors in heel het land de macht den pauselijken zegen aan hunne parochianen op dien dag te schenken, met eenen vollen aflaat toevoeglijk aan de zielen der soldaten op het eereveld gesneuveld.

Gij zult alreeds, denk ik, den weerklank hebben vernomen van de toejuichingen, welke bij onze heenreis en onzen terugkeer, in Zwitserland en in Italië, den naam van Belg begroetten.

Zelfs in de veronderstelling dat de einduitslag van den reuzenstrijd op dit oogenblik in Europa en in Klein-Azië geleverd,, nog onzeker zoude zijn, één feit staat vast voor de beschaving en de geschiedenis: de zedelijke zegepraal van België. Te zamen met uwen Koning en uwe regeering, hebt gij voor het Vaderland toegestemd in een onmetelijk ojffer. Om uw eerewoord gestand te blijven; om te bevestigen dat, in uwe schatting, het recht boven alles gaat, hebt gij uwe goederen, uwe haardsteden, uwe zonen, uwe echtgenooten opgeofferd, en na achttien maanden dwang, blijft gij, evenals den eersten dag, fier over hetgeen gij deedt; de heldenmoed komt u zoo natuurlijk voor, dat gij er niet eenmaal aan denkt er voor u zeiven roem uit te trekken; haddet gij echter, zooals wij, onze grenzen tonnen overschrijden en het Belgisch vaderland op afstand aanschouwen; haddet gij het volk gehoord, ,,de menschen uit

Sluiten