Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iders, op weg naar de zegepraal: God late in de gelederen de kiemen eener besmettelijkle ziekte zich voortzetten, en op den eigen stond worden de gunstigste vooruitzichten te leur gesteld!

Ook, boven alles, stelt uw betrouwen op God. Stemt Hem gunstig te uwen opzichte door uw geweten te zuiveren. Maakt de lucht van uwen huiskring gezonder: doet er de zuiverheid heerschen, de zedigheid, den christelijken eenvoud. Bereidt u, met berouw, tot het vervullen van uwen paaschplicht.

Blijft niet eenzaam, afgezonderd in de H. Kerk. Gij bevindt u in haren moederlijken schoot: leeft van haren geest. De vasten is het tijdperk waarop de H. Kerk, in de verzuchting van het gebed, in de ontberingen, in het lijden, de verzoening van hare verloren zon,en en de geboorte van hare doopleerlingen tot het goddelijke leven afwacht. Zucht, bidt, legt u ontberingen op,

lijdt met uwe Moeder.

Beoefent de boetvaardigheid. Bij wijze van algemeenen maatregel, hebben wij gemeend u te moeten ontslaan van de wetten van het vasten en het vleesch derven, behalve op Asch-Woensdag en Goeden Vrijdag; maar maakt van al die vergunningen igeen gebruik, indien gij ze niet noodig hebt; legt u uit vrijen wil eenige verstervingen op, meer dan gij verplicht zijt. Legt u toe op de inwendige ingetogenheid, waakt op uwe zintuigen, op de neigingen van uw hart, om uwe ziel gemakkelijker te verheffen naar Hem die alleen uw opperste Goed is en alleen u den vrede kan schenken, dat wil zeggen, de rust in de orde.

Bidt, bidt met vertrouwen, bidt met volharding. Bidt des avonds met heel uw huisgezin. Begeeft u des Zondags naar de goddelijke diensten, de Mis, de Vespers, het Lof.

Vooral, mijne zeer beminde Broeders, woont, zoo dikwijls de tijd het lu toelaat, het H. Misotffer bij en nadert tot de H. Tafel. Velen onder u zijn thans minder gebonden door hunne bezigheden en beschikken vrijer over het gebruik van hunnen dag. Zoudt gij, mits eenige inspanning van uwen goeden wil, voor het vaderland, voor onze helden aan den Yzer, levenden en gesneuvelden, voor allen die lijden of zieltogen, niet alleen op

Sluiten