Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We kennen de geestelijke inzinking der eeuwen voorafgaande aan dit tijdperk. En dan plotseling de Hervorming? — De Hervorming, die toch niet alleen was een zich ontworstelen aan verouderde ideeën en toestanden, een neerhalen van het verdorvene, maar veeleer een ontplooiing van krachtig geestelijk leven.

Dit krachtig geestelijk leven uit den begintijd der Hervorming is een raadsel, zoo we niet het volle licht laten vallen op het voorafgaande tijdperk, het tijdperk der „moderne devotie" 1).

Toen was het dat Gods geest vaardig werd over ons volk.

„Er zijn tijdperken in de ontwikkelingsgeschiedenis van het Godsrijk op aarde, waarin de geest, die blaast waarheen hij wil, zijn adem krachtiger schijnt te verheffen dan anders. Dan pleegt een merkwaardig samentreffen plaats te hebben tusschen de verschijnselen op het gebied des zinnelijken en des geestelijken, des uit- en inwendigen levens der menschen, en het vereenigd vermogen dier verschijnselen voert de onvolmaakte Christenheid van een lager zedelijk-godsdienstig standpunt tot een hooger, opdat zij allengs nader komen aan de bestemming, waartoe haar de goddelijke liefde brengen wil. Zulk een tijdperk was dat, waartoe onze tegenwoordige beschouwingen behooren, zoowel voor ons vaderland als voor andere landen van Europa" 3).

1) Volgens Acquoy 'tbest vertaald door „thans heerschende ynnicheit".

2) Moll. Joh. Brugman (dl. I, pag. 10).

Sluiten