Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst; Bartholomaeus Herbolt schreef een psalter van hetzelfde formaat. We moeten de moeite en het werk hiervan niet geringschatten, vooral niet als we de bijvoeging lezen, dat ze dien arbeid „extra tempus communis laboris" verrichtten.

Gerlach Peters was iemand uit één stuk; hij had zich geheel Gode gewijd, alles en alles, alle oogenblikken van zijn leven wilde hij Gode leven en we hebben voorbeelden, waaruit blijkt hoe zijn innige vroomheid van binnen naar buiten heeft doorgewerkt. Uit zijn geheele persoon spreekt ze.

Zijn zacht „sueverlick gelaat" als van een engel1) evenals zijn schoone stem werkte mede om den indruk van beminnelijkheid te versterken. Niets mocht voor hem ijdele vorm zijn, alle godsdienstige plichten en handelingen trachtte hij bezield te verrichten. Toen hij pas onder de koorbroeders was opgenomen werd hij als „sacrista" voor een tijd belast met de bewaring en verzorging van het altaargereedschap en de koorboeken; de oogenblikken, dat hij hiermede vol piëteit bezig was, waren voor hem heilige uren. Wanneer hij zelf de mis bediende, oefende zijn uiterlijk alleen reeds kracht, zijn gansche persoon sprak van innige en waarachtige vroomheid, al zijn

i) Reuerentiam et honorem, et personae suae amorem aspectus eius venerabilis, sancta conversatio, optima morum compositio, et sermonum probitas cunctis ingerebant quem spiritum sanctum in se habitantem ipsum cernentibus ostendebant.

Erat enim vir procerae competenter staturae, vultu serenus et angelicus, moribus quietus, verbis dulcis et exemplaris, absque eo quod inse latebat intrinsecus" (Chr. Wind. II, LV).

Sluiten