is toegevoegd aan uw favorieten.

Gerlacus Petersz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door weinige woorden, vaak alleen door hen aan te zien of door zijn leven :) hen dichter brengend tot God, niet een aanmatigende bekeeringszucht dus, doch een liefdevol waken voor anderer zieleheil, een zich verantwoord voelen voor de geestelijke gesteldheid van anderen, waartoe hij door zijn liefde gerechtigd was.

Zoo was het niet te verwonderen, dat allen zich aangetrokken gevoelden tot hem, van wien ze de vroomheid en liefde gevoelden. Niemand kon als hij over de hemelsche dingen spreken, en in opgewekt geestelijk gesprek zien we hem in de daartoe bestemde uren in den tuin met de andere kloosterlingen wandelen, tot hij eensklaps het gesprek afbreekt, zeggende: „fratres ad cellam oportet me redire, ibi me unus expectat". Daar gekomen genoot hij een bizondere genade Gods; „omnia postposuit, singula perfregit, universa transcendit; et sic ad

deze dingen, God zoeken in allen, en het voor allen zorgzaam waken spreekt hij op verscheidene plaatsen van zijn brieven uit.

Treffend vinden we. dit gezegd in de voorrede, in het Hs. voor zijn i»ten brief is geplaatst: „Ende want dese brueder Gerlacus dan aldus uitnemende vuerich ende godsdienstich was, soe hadde hi al te geeme gehad, dat oer zuster Lubbe gegeve hadde totten rechten doechden. Ende hieromme plach hi oer onder tijden wat schriften te senden, daer hi oer in leerde hoe dat si oer tot sterven ende lijdsomheit geve solde, ende dat si oer niet al te seer en solde uutstorten op die uutwendige onlede, die si onder handen hadde, ende sonderlinge (voornamelijk) screef hi oer een alte suverlike epistele, daer hi oer in leerde, hoe dat si oer in die onlede hebben ende regieren solde."

i) Een in zijn geschriften vast uitgesproken aansporing tot heilig leven is, het wijzen op de heerlijke vruchten, die het kan dragen voor anderen; een heilig leven is een levende evangelieverkondiging. Zie o. a. Soliloquium cap. 29 : „Haec et his similia sunt quae nos sanctificant, intuentes aedificant."