Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voer dat aenschijn Gods, mit riker begheerten in in ghemeenre minnen. Hi en is niet verladen mit enighen dinghen, clein noch groet, mer wat hi siet, hoert ofte merket, dat brenghet hi opt hoegheste ende settet ellic, daert van rechte hoert. Also beholdet hi een stedighe eenperlicheit sijnes ghemodes ende alre sijnre inwendicheit in allen ghevallen. In aldusdanighen herten wert der minnen sanc sonder onderlaet1) ghesonghen, ende cornet hogher ende dieper, dan men verstaen can, in een weselic ghebruken alles goeds; ende als men reden weder pleghet2) so gaet men ende cornet men uut ende in, nae alder wiser dat cuusche minne eyschet3).

1) Ophouden.

2) d. i. als men weder tot zichzelven, tot zijne bewustheid gekomen is, na in geestverrukking en genot van het hoogste goed hooger en diepei vervoerd geweest te zijn, dan het verstand kan doorgronden.

3) Zoo is men in zijn gansche in- en uitwendig wezen en verkeer wat de reine liefde eischt, dat men zijn zal.

Sluiten