Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdafmetingen van pompen en toevoerkanalen worden nu als volgt:

waaier, middellijn. ..... 3.100 M.

middellijn van de toevoerpijp onder de pomp 2.280 „ doorsnede van het toevoerkanaal tot eene pomp,

op de nauwste plaats. .... 4.07 M2.

breedte van dit kanaal 2.280 M.

hoogte .„ „ 1.800 „

De aanlegkosten van het stoomgemaal vermeerderen door deze wijziging met ongeveer ƒ 40000.— ; het algemeen totaal der aanlegkosten van de werken te Zoutkamp bedraagt dus in plaats van f 1160000.—, ƒ 1200000.--.

De exploitatiekosten per jaar stijgen eveneens van ƒ 14500.— tot f 15000.—, terwijl deze tot kapitaal gebracht stijgen van ƒ 406000.— tot f 420000.—.

Uit het voorafgaande volgt de noodzakelijkheid tot herziening van de berekening der boezemstanden van Friesland en Groningen, voor de perioden Juli—Augustus 1894 en October 1903, opgenomen in de Bijlagen E en EA van ons verslag 1904.

De herziene berekeningen worden hierbij overgelegd; zij doen zien, dat bij de nu voorgestelde, gewijzigde inrichting van het stoomgemaal te Zoutkamp, aan de voor Groningen gestelde eischen in Augustus 1894 zoude zijn voldaan.

De voor Friesland te verwachten boezemstanden ondergaan voor beide perioden geene verandering. De voor Groningen berekende boezemstanden ondergaan de volgende veranderingen:

Voor de periode Juli—Augustus 1894

10 Augustus 29 cM. + Wk.P. wordt 22 cM. + Wk.P.

11 „ 31 „ 30

12 „ 30 „ „32

13 „ 28 „ „ 26

14 „ 29 „ „33

15 „ 16 „ „14

Voor de periode October 1903

6 October 13 cM. + WkP. wordt 11 cM. + Wk.P.

7 „ 25 „ 20 „

8 „ 17 „ „11

Hoewel de beschouwingen omtrent de bemaling te Zoutkamp, voorkomende op blz. 138 van ons verslag 1904, vervallen, behoort de algemeene inrichting der werken te Zoutkamp, zooals die op bijlage XIV van genoemd verslag is voorgesteld, om andere redenen ongewijzigd te blijven.

Behalve de gewijzigde bijlage E en EA, welke hiervoren reeds zijn vermeld, gaan hierbij de staat van blz. 141 van genoemd verslag, zooals die na herziening der berekening wordt, benevens de gewijzigde grafische voorstellingen van bijlagen VII en VIP.

Sluiten