Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- PLASTIEK IN HOUT EN STEEN. De voornaamste klachten betreffen hier voornamelijk beeldhouwwerk van meubelen. Daar de namaak voor deze laatste categorie zooals we zullen zien zeer belangrijk is wordt hierdoor de namaak van gebeeldhouwde onderdeden begrijpelijk.

5. PLASTIEK IN TERRA COTTA EN AARDEWERK. Beide tot deze groep behoorende kunstenaars klagen over namaak op groote schaal. De copie geschiedt door afgieting, wijzigingen zouden te groote kosten medebrengen, zij is dus zeer gemakkelijk en loonend.

Soms wordt de naam van den ontwerper op het oorspronkelijk voorwerp mede nagegoten en blijft dan op de copie staan.

6. MODELLEEREN, GRAVEEREN EN CISELEEREN VAN METAAL. De klacht betreft hier voornamelijk zilverwerk, waarvoor de artiest de modellen leverde. De kunstenaar voegt er aan toe: „Vele jaren ben ik de dupe geweest van de stiefmoederlijke verzorging en bescherming onzer nijverheidskunsten, totdat er eindelijk bij mij een toestand is geworden van hopelooze gelatenheid en berusting in het onrecht".

7. MEUBELEN EN WONINGINRICHTING. De namaak geschiedt op alle 3 wijzen.

De klachten zijn veelvuldig. De namaak schijnt hier zeer algemeen, vooral wanneer men men in aanmerking neemt, dat hierbij zeer moeielijk de gevallen te constateeren zijn, daar vele copieën nooit geëtaleerd worden. Verschillende fabrikanten worden opgegeven; geklaagd wordt dat groote fabrikanten aan deze ongeoorloofde namaak meedoen. De modellen worden op allerlei wijzen verkregen, soms door aankoop van een enkel meubel, door schetsen en opmeten op tentoonstellingen, met behulp van afbeeldingen in tijdschriften enz.

Namaak is hier betrekkelijk gemakkelijk, omdat er geen extra modelkosten behoeven gemaakt te worden.

In het bijzonder schijnt het publiek den namaak zeer in de hand te werken.

8. DEKORATIEVE SCHILDER- EN GRAFISCHE KUNSTEN, lithografie, houtsneden, versierd drukwerk, boekverzorging, batiks enz.

Sluiten