Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel alle tot deze groep behoorende artiesten klagen over namaak wijzen zij nagenoeg alle, behalve de lithographen, op op zich zelf staande gevallen! Slaafsche namaak komt eenige malen voor, o. a. een copie van de versiering van een stationswachtkamer en vooral het misbruiken van stempels bij boekbinden.

Er wordt geklaagd over de schade aan de reputatie van artiesten toegebracht.

9. dames handwerken en borduren. Vele klachten, enkele over namaak op groote schaal.

Hierbij valt op te merken, dat het damespubliek zelf in staat is deze zaken uit te voeren en dus zelf namaakt of namaak aanmoedigt.

10. weefwerk en tapijten. De klachten bepalen zich hier tot een opzichzelfstaand geval. De Commissie twijfelt of hier wel alle klachten zijn binnengekomen; voor een deel wordt het feit verklaard door de omstandigheid, dat de meeste inzenders handweefwerk maken.

Uit tabel II zien wij dat:

a. de meeste en ernstigste feiten voorkomen onder de rubriek slaafsche namaak en namaak met slechts geringe wijzigingen. Namaak door combinatie komt dus naar rato minder voor of wordt van minder belang geacht.

b. de meeste en ernstigste feiten komen voor in de volgende takken van ambachts- en nijverheidskunst:

I. aardewerk en porcelein,

11. metalen gebruiksvoorwerpen,

III. meubelen en woninginrichting,

IV. plastiek in terra cotta en aardewerk.

Van bovenstaande takken van ambachts- en nijverheidskunst behooren de 3 eerste tot de groep der technische kunsten, 2 komen onder de groep massaproductie voor en 2 behooren gedeeltelijk daaronder thuis, IV behoort tot de groep der toegepaste kunsten.

Verder geeft de tabel II aan, dat de relatief meeste klachten van namaak door combinatie staan bij de vakken: aardewerk en porcelein, meubel en woninginrichting en dekoratieve schilder- en grafische kunsten.

Sluiten