is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de tegenwoordige voortbrengingswijze leidt tot de reeds aangeduide ontaarding. Een der inzenders zegt terecht, dat namaak hoofdzakelijk geschiedt om te voldoen aan de vraag naar z.g. „Neuheiten". Eenzelfde teekenaar van een fabrikant is gedwongen van alle meest uiteenloopende arbeid te ontleenen, om deze „Neuheiten" in de noodige afwisseling en hoeveelheid te kunnen produceeren. Dit leidt onvermijdelijk tot degeneratie van het model en is beslist nadeelig voor de beweging. De Engelsche of Modern style, de Jugendstil, de Wiener Sezession, de v. d. Velde-stijl zijn even zoovele waarschuwende voorbeelden; en ook Holland maakt hierop geene uitzondering.

Wij hebben hier dus niet op het oog de namaak in den goeden zin d. w. z. het gebruik welke een kunstenaar van de modellen van andere ontwerpers maakt om daar uit voor eigen ontwikkeling te putten en zoodoende gelijkwaardige of betere nieuwe modellen te verkrijgen. Deze namaak zal en behoeft niet belemmerd te worden en valt bovendien niet onder de rubriek preciese namaak en namaak met slechts een luttele variatie.

Wat de goede beginselen betreft neergelegd in de nieuwe Nijverheidskunsten; deze kunnen het best en het zekerst verspreid worden, wanneer de fabrikanten niet meer zooals thans vrij zijn om modellen letterlijk te copieeren en te verhanselen, maar door de modellen van den ontwerper te koopen en onder diens artistieke controle te produceeren. De concurrentie door namaak als middel om de prijzen te doen dalen is een allerongelukkigst middel, en komt hierop neer, dat naast de origineele ontwerpen, dingen worden verkocht, die werkelijk goedkooper zijn en voor den oppervlakkigen onkundigen kooper ongeveer hetzelfde,, maar inderdaad een aesthetische parodie zijn en technisch van twijfelachtige kwaliteit Acht men die concurrentie noodig dam is ook hier de aangewezen weg van de fabrikanten om oorspronkelijke modellen te koopen en niet te stelen.

Preciese namaak ook wat de aesthetische en technische hoedanigheid betreft, maar toch voor minder prijs dan het origineel, is uiterst zeldzaam. De commissie kan de noodzakelijkheid daarvan niet inzien, wijl in zoo'n geval de billijke prijs in hoofdzaak veroorzaakt wordt door de omstan-