is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, m. a. w. tot de vaag gestelde overeenkomst overtreden wordt. Ernstige bezwaren tegen contracten zijn:

a. Zal de fabrikant steeds zich tot het sluiten er van laten bewegen?

b. Zij beschermen alleen tegen den fabrikant met wien de artiest in relatie staat, niet tegen anderen.

c. De kosten; vooral voor den alleenstaanden kunstenaar, die niet in een of ander finantieel meer krachtige combinatie is opgenomen.

d. Het opzien tegen den omslag, vooral daar waar de kunstenaar niet zeker is van het succes der ontwerpen.

Door sommigen wordt besproken het gebruik makan ven de wet op de handels- en fabrieksmerken.

Veel ervaring heeft men blijkbaar hiervan niet, ook al omdat men er weinig heil van verwacht; in het algemeen wordt de namaak ook zonder het origineele handelsmerk verkocht, of wordt het handelsmerk meer of min misleidend nagebootst. Het komt der Commissie wenschelijk voor, dat de toepassing der wet betreffende ongeoorloofde nabootsing van handelsmerken belangrijk verscherpt worde.

Wil men zich beschermen tegen den fabrikant, die voor den artiest werkt, dan is er nog een ander middel: men worde zelf fabrikant of vorme een combinatie met anderen, om gezamenlijk het geheele bedrijf uit te oefenen, zooals dit reeds door enkele vennootschappen wordt in praktijk gebracht. De ervaring heeft echter geleerd, dat het niet altijd gemakkelijk is dergelijke combinaties tot stand te brengen en te behouden en bovendien beschermt ze slechts een korten tijd tegen namaak door andere fabrikanten.

Tenslotte de mogelijkheid om door de organisatie van beoefenaars van

ambachts- en nijverheidskunst de namaak te bestrijden.

Het idee wordt geopperd, dat de leden dezer Vereeniging in het vervolg

die fabrikanten, welke zich schuldig maken aan diefstal en die winkeliers

welke namaak verkoopen, zullen boycotten; een idee dat zeker recht

van bestaan heeft en aan de Vereeniging in ernstige overweging wordt

gegeven.

Verder wordt door een der beantwoorders het denkbeeld aangegeven, om de leden der Vereeniging te verplichten overal waar zij hunnen