Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden; door het feit dat bij toegepaste kunst men reeds bij namaak van een typisch, den kunstenaar kenmerkend, onderdeel van wettelijk ongeoorloofde namaak zal kunnen spreken, terwijl dat bij de technische kunsten, volgens oordeel der Commissie, beperkt zal moeten blijven tot preciese namaak, namaak met slechts geringe wijzigingen en namaak van een belangrijk zelfstandig te beschouwen onderdeel; door de omstandigheid dat in elk geval bij toegepaste kunst deponeering zal moeten zijn uitgesloten; door het verschil van duur der bescherming. Indien beide wetten niet tegelijkertijd ontworpen kunnen worden, meent de "Commissie dat de regeling betreffende de technische kunsten den voorrang moet hebben, wijl de conclusies uit tabel II getrokken voldoende aantoonen, dat hieronder de meest ernstige en voornaamste klachten voorkomen. In geval eener tweeledige bescherming zal een voorwerp volgens beide wetten beschermd mogen worden; dit voor het geval van twijfel over het karakter van het voorwerp of wanneer een deel tot de technische en een deel tot de toegepaste kunst behoort.

b. De kosten voor den kunstenaar aan de wettelijke bescherming verbonden mogen bij deponeering en andere formaliteiten de onkosten hiervan niet overschrijden, en moeten zoo gering mogelijk zijn, hetgeen o.a. bereikt kan worden door het deponeeren van verschillende modellen tegelijk toe te staan.

c. Bedoelde formaliteiten moeten zoo weinig mogelijk in aantal en zoo gemakkelijk mogelijk zijn.

d. De procedure moet eenvoudig, goedkoop en snel zijn. (Wanneer men met de drie bovenstaande punten b, c en d geen rekening wordt gehouden, kan men van te voren zeggen, dat de bescherming door den kunstenaar veronachtzaamd zal worden en dus alle waarde zal verliezen).

e. Uit beantwoording van vraag 146 blijken de meeningen omtrent de mogelijkheid der deponeering bij de verschillende vakken uiteen te loopen. Nader onderzoek is in dezen gewenscht en een eventueele regeling van het depot zal moeten rekening houden met het onderscheidend karakter der verschillende vakken.

f. De bescherming wordt door de meeste artiesten welke vraag 14

Sluiten