Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

attributief. Een model kan nog gedeponeerd worden wanneer het reeds gepubliceerd of geëxposeerd is.

n. Het ten onrechte gebruik maken van den naam van den ontwerper of den naam waaronder diens werk uitsluitend verkocht wordt, (de verschillende vormen waaronder dit gebeurt werden reeds in het verslag opgesomd), het onder anderen naam verkoopen van het werk van den ontwerper zonder diens toestemming worde strafbaar gesteld. Een scherpere toepassing van de wet op handelsmerken is zeer gewenscht. o. Het recht op den artistieken eigendom moet niet vatbaar zijn voor beslag en derhalve niet in den boedel van een faillissement mogen vallen, p. Ten slotte zal bij de uitvoering van een dergelijke wet een commissie van deskundigen onmisbaar blijken. Deze commissie zal voor elk geval afzonderlijk moeten worden vastgesteld; deskundig advies moet door den rechter worden ingewonnen, wanneer een der partijen dit eischt en garantie stelt voor de onkosten aan het advies verbonden. De beantwoording op vraag 25 over de mogelijkheid of deskundigen in de meeste gevallen kunnen uitmaken of er strafbare copie heeft plaats gehad luiden voor 13 bevestigend.

Eén acht het slechts somwijlen mogelijk, een ander vindt het moeilijk, zoo niet ondoenlijk.

Ook de commissie spreekt als haar meening uit, dat een commissie samengesteld uit onpartijdige deskundigen, uitoefenende nijverheidskunstenaars en kunst-industrieelen (fabrikanten) een behoorlijk en overtuigend oordeel kan uitspreken.

De Commissie, JAC. v. d. BOSCH,

W. PENAAT, (rapporteur) MR. C. H. v. ZEGGELEN.

Sluiten