is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze veroorzaakte kosten, den prijs uwer productie eenigermate zouden mogen vermeerderen ?

b. Welk percentage van i °/0 (beeldhouwwerk). 10 a i5°/0 (Terra Cotta en Gypscompositie). 5 °/0 (Aardewerk), den kostenden prijs zou- 5 a 10 °/0 (Meubelen). 10 °/0 (Meubelen). Wettelijke bescherming is m. i. eene dusdanige den deze onkosten ten natuurlijke zaak, dat hiervoor geene kosten moeten ontstaan behalve b.v. de inschrijvingshoogste mogen bedra- onkosten van de modellen. — 4°/0 (Handweven). — io°/0 Boekversiering, bindwerk gen ? enz.). 2 °/0 acht ik voldoende (sierkunstenaar).

c. Indien gij op de hoogte Geloof, dat de Du itsche de meeste waarborgen biedt. — Voor zoover mij bekend de der buitenlandsche wet- Duitsche, of dit echter voor het revolutionnaire Holland krachtig genoeg zou zijn? — gevingen op dit gebied Het Duitsche systeem heette het beste, ik hoorde daarover echter ook bij voortduring zijt, welke is dan naar klachten. —

uw oordeel de besteen waarom?

d. Meent gij, dat een 10 Ja. Ja, bijv. in de vorm van foto (beeldhouwwerk). — Het blijft altijd bezwaarlijk elke depot uwer modellen en nieuwe of gewijzigde vorm aanstonds weer op te zenden. — Ja, zeer goed. (Terra ontwerpen bij een een- Cotta). — Door voortdurende variatie's in onze branche zouden de modellen alleen traal-bureau mogelijk in foto gedeponeerd kunnen worden (handwerken). — Neen. — Ik acht dit moeilijk en wenschelijk zou zijn. wel wenschelijk (meubelen). — Inschrijving bij een centraal bureau is uitvoerbaar, juiste

teekeningen zullen voldoen (aardewerk en porselein). — Is mogelijk en zeer wenschelijk. — (Metaalwerk). Dit wordt gecompliceerd, zoowel voor 't depót als voor de eventueele inzenders (meubelen). — Voor ons niet (handweven enz.) maar in 't algemeen wel. — Onmogelijk (boek en bandversiering enz.). — Ja onder zekere voorwaarden zeer zeker (meubels). — Acht het mogelijk en wenschelijk (sierkunstenaar). —

e. Meent gij dat een Voor het gansche leven (5 ><)• ~ Ik zou meenen dat de wettelijke bescherming eventueele wettelijke be- blijvend moet zijn, maar acht de uitvoering vol moeilijkheden. — 20 jaar en langer scherming voor het gan- bij vernieuwde inschrijving. — Over onbeperkten tijd. — Steeds van kracht blijven. — sche leven, of zelfs nog Voor korten tijd en dan herziening, — Heb hierover geen oordeel, meen dat ^ 10 langer moet werken, of £115 jaar zullen voldoen. — Langer dan het gansche leven. —

slechts voorkorten tijd?

f. Zijn er nog andere bij- Strafbepalingen op namaak. — Omtrent in dienst bij patroons gemaakte ontwerpen.— zonderheden die gij in Ik zou willen voorstellen, dat teekeningen voor de pers, hetzij voor drukken of het bijzonder bij een wet- stempelen, na gebruikt te zijn voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, worden vertelijke regeling zoudt nietigd of althans, dat cliché's en stempels gesmolten en steenen direct uitgeslepen willen geregeld zien? worden. —

15. Welke andere middelen Alleen wettelijke regeling. — Niet zoo ineens te zeggen, het laatste zeer zeker niet.— acht gij het best geschikt Overeenkomsten met fabrikanten. Deze voorbeelden zijn uiterst geschikt. Een bond van om de uit de schending fabrikanten is zeer gewenscht. — Ik acht het wenschelijk door speciale voorschriften van het artistieke eigen- der organisatie van ambachts- en nijverheidskunstenaars enz. — Wettelijke bescherming domsrecht voortvloeien- van overeenkomsten, gratis rechtsvervolging en vooral kort recht. — Speciale voorde gevolgen te neutra- schriften en overeenkomsten met fabrikanten, ook voor hen die in dienst van patroons liseeren, bijv. speciale ontwerpen. — Beslist boycotten van winkeliers, die namaakwerk verkoopen. Deze voorschriften derorgani- moeten van geen der georganiseerde ontwerpers modellen kunnen verkoopen; de

^ftjtf'flf.' 1 = ""j'. - i .—

satie van ambachts- en ontwerpers moeten die clausule in hunne fabriekscontracten opnemen. — Samenwerking

nijverheidskunstenaars met eerlijke fabrikanten. — Speciale voorschriften der organisatie van ambachts- en

of samenwerking en nijverheidskunstenaars aan de eene kant en tevens samenwerking en overeenkomsten

overeenkomstig met fa- met fabrikanten. — Bij contractbreuk moet de organisatie staan tegenover de

brikanten enz. fabrikant. — Een wettig merk op kunstvoorwerpen evenals handelsmerk Inkt mij

doeltreffend. — Overeenkomsten met fabrikanten acht ik beslist onvoldoende, temeer zoo er geen wettelijke bescherming achter staat, die de overeenkomst helpt nakomen. — Vooral goede organisatie van ambachts- en nijverheidskunstenaars en verbonden met de uitvoerders (werklieden). — Een deel van het kwaad zal geneutraliseerd kunnen worden, wanneer de zelfstandige ontwerpers in direct contact met de fabrikanten komen, met behoud van hun zelfstandigheid en op grond van een zorgvuldig geredigeerd contract. Een indirect middel is de versterking van de positie van den ontwerper o. a. door grooter bekendheid bij en waardeering van het publiek; verder het publiceeren der misbruiken enz. d. i. taak der organisatie van ambachts- en nijverheidskunstenaars. — De vereeniging, die deze vragenlijst aan hare leden voorlegt is of stelt zich voor te worden een vereeniging van alle Nederlandsche kunstnijveren, maar ook van geen anderen dan kunstnijveren. Hare statuten schrijven strenge ballotage voor en weren ieder, die niet blijk kan geven zelfstandig beoefenaar van ambachts- of nijverheidskunst te zijn. Zelfs wordt er geëischt een blijk van bekwaamheid vóór iemand van aspirant-lid kan worden lid, en is de zekerheid dus wel vrij groot, dat niemand lid wordt zonder recht daartoe te hebben. Nu meen ik, dat een middel tegen kwade praktijken hierin zou te vinden zijn, dat de Vereeniging aan elk harer leden het recht geeft bij zijn naam te vermelden, dat hij lid is van de Nederlandsche Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst, ja zou ik zelfs willen, dat aan elk lid, daar waar hij zijn naam noemt in zijn kwaliteit van kunstnijvere, de plicht werd opgelegd het lidmaatschap van de Vereeniging erbij te vermelden. Het argelooze publiek heeft dan een waarborg, dat het door bijv. eenigszins pretentieus eruitziende advertentie's, min of meer vreemd gesteld en voorzien van de noodige bedriegelijke puntjes en blokjes, niet in de luren wordt gelegd, wijl het kan weten, dat er een luchtje aan de zaak is, omdat de advertentie-plaatser niet kan aantoonen, dat hij is degene waar hij de airs van aanneemt. Ik zou er ook geen bezwaar in zien, dat waar deze of gene zich onrechtmatig het brevet toevoegt, de Vereeniging q.q. bij advertentie hierop wees. Mijn middel ware tevens dienstig om niet-anders-dan-exploitanten uit den hoek te doen komen, waar zij gedwongen zouden worden te zeggen, dat het door hun gevoerde werk ontworpen is door aan hun zaak verbonden leden der Vereeniging. Het is waar dat een dergelijk gebruik hier en daar (Engeland) heeft geleid tot een lachwekkende letters-achter-den-naam-rage, doch dit mag geen bezwaar zijn wanneer na overweging het middel werd geacht goed te zijn.

16. Werd door u wel eens een 5 Ja. Een geval. Ik heb een overeenkomst met de fabriek.... Nu likwideert deze fabriek; contract met fabrikant hoogstwaarschijnlijk blijft de tegenwoordige directeur eigenaar. Gaan de bepalingen of koopman gesloten omtrent het ontwerp n.1. een recht van vijf jaar over op hem, of word ik daardoor met het doel u tegen vogelvrij verklaard?—Ja, de eenige wijze om eenige zekerheid te hebben. Het contract namaak of andere in- met.... gemaakt, is zeer scherp, staat gaarne ter kennismaking ter beschikking. Ik breuk op het artistie- adviseer om een algemeen contract op te stellen, dat tusschen ontwerpers en ke eigendomsrecht te fabrikanten dienst kan doen. Met verschillende fabrikanten werden contracten verzekeren. Zijn u bij gesloten. — Een plan om mij door een contract te vrijwaren tegen kwade praktijken

TABEL I.

TABEL L