Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spr. wees er op, dat Dr. Kuyper hier bij het binnentreden heeft gehoord de lofzegging Soli Deo Gloria, en was overtuigd, dat deze in zijn hart en zijn gezin zal naklinken. Wij noemen u den man van het gezin, zeide Spr., die het eerst in ons hart heeft doen trillen de liefde voor het gezin en er op gewezen heeft, hoe Nederland daaruit is voortgekomen en daarin moet vinden zijn roem en zijn trots; en ziet ge rondom u, wat onder Gods zegen uit dien arbeid is voortgekomen, dan zal u voor den geest komen si monumentum quaeris circumspice: als ge een gedenkteeken zoekt, door God gezegend, zie dan rondom u.

Het zal u aangenaam zijn te vernemen, dat de Antirevolutionaire Kamerclub volkomen vertrouwen heeft in het Centraal Comité en dat vertrouwen hoopt te blijven behouden onder uw leiding. Als voorzitter en lid onzer Kamerclub immers hebt ge in strijd met wat zoo vaak beweerd wordt, nooit willen heerschen; ge zijt steeds gebleven de leider; vaak werden er besluiten genomen tegen uw zin; toch hebt ge u er steeds aan onderworpen. Spr. eindigde met de beste wenschen voor Dr. Kuyper en allen die hem dierbaar zijn.

Thans trad de heer A. Brummelkamp naar voren, die een woord sprak namens den Bond, de Kleine Pers, dien hij als voorzitter vertegenwoordigde.

Over de macht van het woord, begon Spr., zijn we het allen eens. Wees meester van de taal, ge zijt het van 't gemoed, zei Bilderdijk. Maar ook het geschreven woord is een macht van niet minder invloed. God heeft u bij de gave van het gesprokene ook die van het geschrevene woord geschonken, en ge hebt niet nagelaten u daarvan te bedienen, om de u en ons heilige beginselen te verbreiden. Zoodra het dagbladzegel, die Napoleontische belasting op het vrije woord in het vrije Nederland, was afgeschaft, hebt gij de gelegenheid aangegrepen om in de Standaard en de Heraut, jaar in jaar uit, ik mag wel zeggen dag in dag uit, principieel en

Sluiten