Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland! Roemrijk land!

Heel uw historie Spreekt van een worstling voor vrijheid en recht; Met uw Oranjes herrees weer uw glorie,

En werd het pleit van uw vrijheid beslecht.

God streed uw twistzaak en wendde uw druk; Oud Hollands leeuw brak zijn ketenen stuk!

Nederland! Vaderland!

Handhaaf uw zeden!

Blijf bij uw liefde voor godsvrucht en recht;

Dan is uw toekomst aan 't roemrijk verleden Met onverbreekbare banden gehecht!

Dan blijft uw grondwet: Jehova's gebod,

En uw bewaarder: der vaderen God!

Thans kwamen verschillende sprekers weer naar voren. Allereerst een deputatie uit den Senaat van het Studentencorps der Vrije Universiteit, als wier woordvoerder de heer W. van Loon hartelijke gelukwenschen uitsprak, waarop volgde een gelukwensch van den heer D. J. de Goede de Koning, namens het personeel der Landsdrukkerij, wier belangen onder het Ministerschap van Dr. Kuyper zoo uitstekend zijn verzorgd.

Namens de patroonsvereeniging Boaz wees de heer W. Hovy er op, dat Dr. Kuyper den stoot heeft gegeven tot oprichting dier vereeniging en bracht hij hem hulde voor de wijze waarop hij de patroons op hunne verplichtingen tegenover de werklieden heeft gewezen.

De heer P. van Vliet wenschte namens „Patrimonium" Dr. Kuyper hartelijk geluk, er op wijzende, dat op dezen dag door duizenden mannen en vrouwen God gedankt wordt voor de zaden door Dr. Kuyper uitgestrooid. Tevens sprak hij namens de Christ. kantoor- en handelsbedienden-vereeniging een woord van hulde.

Ds. J. E. Vonkenberg betuigde namens den Bond van

Sluiten