Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En door dat woord hebt Gij weer geestdrift in het hart, gloed in het oog, spanning in de hand gebracht. En thans staan wij in grooten getale om U, den zeventigjarige geschaard, maar die ons jongeren nog ver vooruitstreeft in blijmoedig geloof, in hoopvol idealisme, in rustelooze energie.

Voor dat alles brengen wij met U dank en eere aan den Heere onzen God, die de Schepper aller menschen, de Vader aller geesten, de Gever aller gaven is. En wijl ziel en lichaam, het geestelijke en het stoffelijke ten nauwste samenhangen, heeft onze dank en hulde zich ook een tastbaren vorm geschapen, opdat Gij straks, als deze dag weer tot het verleden behoort, toch in uw eigen woning daarvan voortdurend het zichtbaar onderpand aanschouwen zoudt. Bij het zoeken daarnaar gingen wij — hoe kan het anders? — naar het verleden terug. Gij zelf hebt toch, om sterk te staan in den strijd, in het glorietijdperk onzer vaderen uwe positie gekozen en tegenover revolutie en evolutie in het Evangelie der Hervorming uwe kracht gezocht. Uit dat heldentijdvak onzer historie, toen religie en kunst, wetenschap en techniek nog in de inspiratie van de geestesworsteling tegen Spanje deelden, bieden wij u een meubelstuk aan, waarvan ik u niet alleen de photographie kan overhandigen, maar dat gij straks in uwe woning aantreffen zult, en dat u ten bewijze strekken moge van de hoogachting en de toegenegenheid, door duizenden u toegedragen.

Opdat dit laatste geen ijdele grootspraak zou schijnen, voegden wij daaraan, behalve een gesloten couvert, nog een album toe, dat de namen van tal van corporaties en van tal van personen, ook buiten onzen kring, bevat, die deel nemen aan de hulde van dezen dag. De kunstenaars, die dit album ontwierpen, uitvoerden en versierden, ontleenden hunne motieven aan de oude kunst, maar verwerkten ze zelfstandig naar de opvattingen der nieuwe kunst.

Sluiten