is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na een woord van de Leeraren der Hoogere Burgerschool op Gereformeerden grondslag komt dan het Lager onderwijs-

Christelijk Nationaal opent de reeks. De Hoofdcommissie zegt:

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs is de eerste levensbehoefte van het geheele volk in al zijne standen. Hij, wien het van God gegeven werd dit onderwijs krachtdadig te bevorderen, heeft reeds daardoor alleen eenen zegen voor zijn volk verworven, die duurt tot in verre geslachten.

Na de afdeelingen van deze Vereeniging komt het Bestuur van de Unie, een School met den Bijbel met dit woord:

Aan Dr. A. Kuyper den onvermoeiden strijder voor de School met den Bijbel; den scherpzinnigen en weisprekenden pleitbezorger voor eene billijke en rechtmatige regeling van het Christelijk onderwijs; den mede-organisator van het Volkspetitionnement van 1878, waaraan de Unie „Een School met den Bijbel" haar ontstaan te danken heeft; den medewerker van het gewijzigd Unie-rapport van 1900; den voorsteller en bekwamen verdediger der Onderwijs-novelle van 1905; wordt door het Bestuur der Unie met oprechte waardeering en erkentelijkheid op zijn 70sten verjaardag Gods beste zegen toegewenscht, met de bede dat hij nog menig jaar de kracht en de opgewektheid moge behouden om werkzaam te blijven voor de belangen van het Christelijk onderwijs, die hem en ons allen ten zeerste ter harte gaan.

Daarop volgt het Bestuur van den Schoolraad aldus:

Aan Dr. A. Kuyper op zijn 70sten verjaardag. Bij het

terugzien op de geschiedenis van de hervorming van ons

nationaal volksonderwijs zal het wel hoogst moeilijk blijven

3