Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de betrekkelijke waarde te bepalen van hen, die in 's Heeren hand de instrumenten hebben mogen zijn, om het verderfelijke stelsel te vernietigen, dat onder den schoonklinkenden naam van „de school, waaraan de natie gehecht is", werd vereerd. Maar hierover zullen ongetwijfeld tijdgenoot en nazaat het eens zijn. dat, menschelijkerwijs gesproken, die hervorming nimmer zou zijn gelukt, zonder Uwe merkwaardige organiseerende kracht, die U in staat heeft gesteld de overal in den lande verspreide elementen bijeen te brengen en te doen saamwerken tot den val van dat stelsel. Bene kracht, die ongebroken en onafgebroken zich heeft doen voelen van het oogenblik af, dat Gij als Journalist en Kamerlid zijt opgetreden, totdat het bij de jongste onderwijswetherziening U gelukt is, het zelfs in zijn laatste stuiptrekkingen nog machtige monster te overmeesteren. Moge de Heere U nog eenige jaren de vruchten te aanschouwen geven van dezen Uwen gezegenden arbeid.

Na uitspraken van Gereformeerd Schoolonderwijs en het Gereformeerd Schoolverband, komt de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen, welks Hoofdbestuur zegt:

Aan Dr. A. Kuyper. De Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche bezittingen biedt U op uw zeventigsten jaardag haar welgemeende en hartelijke gelukwenschen aan. In heelden strijd voor de vrijheid van het lager onderwijs werd door U zeer ernstig deel genomen, en 't is ons hoogst aangenaam, dat ook aan de overwinning uw naam verbonden is. Zoowel wat betreft de pensioenwetten als de wet op het lager onderwijs: 't zijn alle „Wetten-Kuyper". De bede van Mozes, den man Gods, die in Psalm 90 vers 16 geschreven staat, is ook onze bede voor u: „Laat uw werk aan uwe knechten gezien wor

Sluiten