is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden telkens een organisatie optreedt, die hem een band laat zien waaraan hij verbonden is, dan bestaat er reden voor die vraag.

Toch beantwoordde hij die vraag ontkennend, want toen hij zijn loopbaan begon, waren er vele geloovigen in den lande, doch ze waren niet één van ziel en zin voor het heilige als thans. Het werd niet beseft, dat God alleen heil geeft en dat elke druppel genade medebrengt een roeping voor hem die ze ontvangt, om eiken toegedienden druppel weer in te druppelen in de geheele organisatie der samenleving.

Daar waren heel wat staketsels opgetrokken. Men duchtte den boozen invloed der buitenwereld en sloot zich op. Men begreep niet, dat men, na door Christus gesterkt te zijn tegen de booze dampen der buitenwereld, men naar buiten moest om te redden wat er te redden valt en om de eere op te eischen, op elk gebied der samenleving, voor den Heere God, onzen Koning.

Spr. betoogde vervolgens, dat het in de afgeloopen jaren er niet om te doen geweest is om de kerk naar buiten uit te dragen, maar wel om de vrucht van het kerkelijk leven te doen rijpen en in te zamelen. Dit is het eerst beproefd op staatkundig gebied. In dit verband bracht hij hulde aan de werkzaamheden der kiesvereenigingen, waardoor de 91 stemmen waarvan de heer Van Alphen gewaagde, tot duizenden gestegen zijn.

Voorts wees hij er op, hoe de propagandaclubs, blijkens het feit, dat de tegenstanders ze hebben nagebootst, groote kracht van zich hebben doen uitgaan. Ook de pers is een macht die wij niet hebben te versmaden, doch in dienst van onzen Heiland te stellen. Daarnaast werd het inwendig leven versterkt door de verbreeding van het terrein van ons onderwijs.

Dank zij het heroïsch stand houden onzer mannen in den onderwijsstrijd, rijst thans zelfs wel eens de vraag: zal niet de openbare school het ten slotte afleggen.