Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergete toch niemand, vervolgde spr., wat macht er in de Jongelingsvereenigingen schuilt. Met trots kunnen wij op de Geref. Jongelingsvereenigingen wijzen. Zij vormen de hoop der toekomst.

Maar niet slechts op wetenschappelijk, staatkundig en onderwijsgebied, maar ook op materieel-economisch gebied woedt de strijd en is er een drijven tegen recht en gerechtigheid. En daarom staan Patrimonium en Boaz zoo hoog, omdat zij ons toonen kringen van mannen, die zoo vaak hebben te weerstaan den Booze en zoo vaak geroepen hebben en nog roepen: Satan ga achter mij.

Dat zoovelen, terwijl Satan lokt en loert, trouw blijven, is een bewijs van geloofskracht, waarom aan Hem, die ze schonk, dank zij gebracht. Ook hoopte Spr. dat in de verhouding tusschen patroon en werklieden op de landsdrukkerij het Christelijke beginsel steeds bewaard zal blijven.

Innig verheugde hem het woord van Dr. Bavinck, een woord zoo sober, zoo gespeend aan alles, dat naar sterke huldiging ook maar zwemen kon. Hij wist, dat in aller hart, ook van de tienduizenden in alle oorden des lands, die zoo vriendelijk zijn geweest om het hier betoonde bewijs van sympathie te steunen, de overtuiging leeft, dat van al die uitvloeiingen van sympathie, die dezen dag als lichtwolk omstraalden, niets aan den mensch wordt geofferd, maar dat wij alle vreugde van het verleden en van dezen dag nederleggen aan de voeten van onzen Heiland.

De door hem ontvangen albums vormen een schat, welke Spr. medeneemt voor de toekomst; want hij weet, dat de namen welke zij bevatten, geen namen zijn van figuranten, maar dat, toen zij die namen schreven, er in hun hart iets is geweest, wat zijn hart mag indrinken als bewijs van broederlijke genegenheid.

In den aard van het aangeboden aanzienlijke geschenk, zag Spr. een teeken van hoogeren kunstzin, dat hem goed deed.

Sluiten