is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plots wegvallen van mannelijke krachten, die nog den vollen middelbaren leeftijd niet hadden bereikt.

Dit voorrecht heeft God onzen Broeder bewezen en het wordt reeds uit dien hoofde door-duizenden in den lande gewaardeerd.

Maar ook hierom te meer op hoogen prijs gesteld, wijl de Heere dezen Broeder met zeldzame gaven heeft toegerust en in toenemende mate tot buitengewoon heil van ons volk heeft doen arbeiden.

Of wordt dit zelfs niet door zijne principieele en krachtige tegenstanders erkend? Erkend, stilzwijgend om zoo te zeggen, door hunne rustelooze pogingen om, ware het mogelijk, zijn invloed op richting en ontwikkeling van ons volksleven tegen te werken, ja soms met klimmende felheid, zoo mogelijk om dien te niet te doen?

Zoo doet men niet tegenover een dwerg; zelfs niet tegen een man met velerlei gaven.

De tegenstand wees en wijst op een man, die meer is in aanleg, in kracht en in arbeid; op een genie!

Wij schrijven dit neêr uit volle overtuiging: na een haast veertigjarige kennisneming van hem, niet uit de verte, maar ook dikwerf zeer van nabij; na een bijna veertigjarig medearbeiden, zij 't met kleine krachten, met hem op meer dan één terrein.

Hoe veelzijdig zijn zijne gaven; hoe buitengewoon is zijne wilskracht. Hoe zeer uitgebreid zijn zijne bemoeiingen. Hoe ingaand zijne oordeelvellingen. Hoe vervooruitziend is dikwerf zijn blik.

Filosooph en theoloog; letterkundige en echt volksleider; kerk- en onderwijsman; predikant en machtig staatkundige.

Inderdaad, haast allen was hij alles!

En met welk eene dikwerf overweldigende, maar bijna altijd wegsleepende kracht!

Geen wonder dat niet weinigen hem verdenken van