Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Bode der Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Dr. A. Kuyper.

1837-29 October—1907.

Een woord van warme begroeting en van diep gevoelden dank, gepaard met onze hartelijke gelukwenschen, zij ook onzerzijds den jubilaris gebracht, die Dinsdag a.s. zijn 70ste" geboortedag hoopt te vieren.

Opsommen, al was het maar in enkele groote hoofdlijnen, wat er in dat rijke leven is verricht, wie, die ook maar eenigszins op de hoogte is, zal er aan durven beginnen. Dat zou al te dwaas zijn.

De loftrompet aan de lippen zetten en verkondigen, hoe geleerd, hoe geniaal deze vader in Israël is — het zou niet gepast zijn. Een man wiens naam voortgedragen wordt verre buiten Europa's grenzen, heeft onzen lof niet van noode. En starren prijst men niet. Men verheugt zich slechts en geniet in de pracht, waarmede haar Schepper ze heeft bekleed.

Wat bij eene gelegenheid als deze allereerst op zijn plaats is, is een woord van dank; is een toon des harten; is een béde tot den Vader der lichten, dat het Hem behagen moge aan de 70 jaren des levens nog toe te doen, en alzoo dezen knecht Gods bij den voortduur te stellen tot een instrument in Zijne hand voor de glorie Zijns Naams.

Want op hue velerlei gebied ook Dr. Kuyper zich bewogen moge hebben en nog beweegt, dat is en blijft de grondtrek in zijne verschijning, dat hij ondernomen heeft het pleit te voeren tegen de afgoden dezer eeuw en op te komen voor de eere van dien God, die zich heeft geopenbaard in Zijn Woord.

Toen in April 1897 de duizenden, bij gelegenheid van het Standaard-jubileum, vergaderd waren in het Paleis voor

Sluiten