Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarmede de Heere hem dusverre gaf vooraan te staan in den strijd des Heeren.

Christelijk Schoolblad.

Dr. A. Kuyper.

„Gode ter eere brengt de Christelijke school in Nederland in hare onderwijzers en eenige oud-onderwijzers aan Dr. A. Kuyper op zijnen zeventigsten verjaardag als instrument en leidsman van 's Heeren wege de betuiging en betooning van hare dankbare hulde voor wat hij voor de vrijmaking der school en de lotsverbetering harer onderwijzers en hunner weduwen en weezen heeft tot stand gebracht".

Zoo luidt de opdracht in het album, dat de namen bevat van de misschien twee-en-een-half duizend onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke scholen in Nederland, die behoefte gevoelden om aan Dr. A. Kuyper op den dag, waarop hij het achtste decennium zijns levens zou intreden, te naderen met eene betuiging en betooning van erkentelijke hulde voor alles wat hij voor hunne scholen, maar inzonderheid voor hen, als onderwijzers, heeft mogen bewerken.

Den strijder voor ons onderwijs en voor de belangen van onze onderwijzers en onderwijzeressen hadden zij daarbij op het oog.

Zij bedoelden eene gezamenlijke, maar van elk hunner ook persoonlijke uiting van dankbare waardeering van een instrument, door hetwelk het Gode behaagt heeft, het Christelijk onderwijs eene heerlijke verruiming, genade en eere, eene nationale erkenning te doen verkrijgen. In welken kring

Sluiten