is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote gedachte, waarmede Zijn Geest hem bezielde; de groote gedachte, die steeds meer weerklank vindt in het hart van ons christenvolk.

Friesch Dagblad.

Prof. Dr. A. Kuyper.

De huldiging van een zeventigjarige is vaak een afscheidsgroet.

Thans behoeft dit alzoo niet te zijn, als het den Heere belieft.

Dr. Kuyper is oud. Hij noemt zichzelven óók oud. Maar zooals hij daar op de vergadering der Deputaten voor ons stond, maakte hij allerminst den indruk van seniliteit!

Integendeel! zijn geest en zijn buste schijnen uit marmer gehouwen. Hij herhinnert ons aan een ander groot Staatsman, aan Bismarck. die zijn zeventig jaren droeg als met jeugdige kracht. Aan den grooten Gladstone, die tot diep in de tachtig groen en frisch bleef; aan Mozes, den man Gods, wiens gestalte niet verkromde; wiens arm niet verstramde; wiens oog niet verglom!

Daar leeft een stille hope in ons hart, en het is tevens onze hartelijke bede, dat het den Heere moge behagen, Dr. Kuyper nog lang ons te laten; hem nog lang als onzen grooten voortrekker met onbezweken kracht aan de spits van Neerlands Christenvolk te doen staan; en in het laatste tijdperk van zijn leven hem te schenken, wat hij vurigst begeert: dat het Nederlandsche volk, hetwelk hij zoo lief heeft, zich meer en meer moge keeren tot den Heere God, voor Wiens Naam Dr. Kuypers leven één groote strijd is