Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisator van een kerkelijke, van een politieke partij.... hoe wonder rijk is deze alzijdige man aldoor gebleken. Rijker, waar hij zich waagde op een weer nieuw terrein.

Doch, dit alles hebben wij nu niet uit te meten. Wij hebben ons te bepalen tot de grenzen van dit ons kerkelijk blad. En binnen die begrenzing willen we de beteekenis van den jubilaris nog met enkele woorden, om van onze waardeering blijk te geven, aanduiden.

En dan moeten wij allereerst wijzen op de groote beteekenis die Dr. Kuyper's wetenschappelijke arbeid heeft voorden opbloei van het gereformeerd beginsel. In een tijd, toen voor dit beginsel slechts spot en hoon over was in wetenschappelijk theologische kringen — bijna zonder uitzondering — heeft hij het pleit gevoerd voor de belijdenis der souvereiniteit Gods. Deze arbeid is niet vruchteloos geweest. Ook de Hervormde Kerk heeft van dien arbeid de vruchten geplukt. Voorts moeten wij herinneren aan de beteekenis van zijn streven als pleitbezorger van de majesteit van het Woord Gods. In een eeuw, die het Woord Gods heeft losgelaten en die gedoemd is op elk gebied in het anarchisme te verloopen, heeft hij in breede kringen den eerbied voor de Heilige Schrift als Gods openbaring kennelijk verdiept.

En ten slotte willen wij met groote dankbaarheid uitspreken, dat zijne blijvende beteekenis voor Nederlands volk bovenal hierin gelegen is, dat door zijn universalistischen geest het verband tusschen de wetenschap en de theologie weer gelegd is.

Hij heeft in zijn standaardwerk „de Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid" het vraagstuk van „wetenschap en religie" weer aan de orde gesteld en daarmede aan het wetenschappelijk denken een nieuwen eisch gesteld.

Dit is wel zijn grootste verdienste en gelukkig ligt deze buiten den kerkelijken en staatkundigen strijd, welks op-

Sluiten