Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij heeft hooggehouden tegenover den geest eener eeuw, die de Godsopenbaring een dwaasheid noemt; wier belijdenis hij heeft gehandhaafd in geschrift op geschrift tegenover alle half-en kwart-orthodoxie; wier heerlijke en hoogstgewichtige roeping hij tot bewustzijn heeft gebracht in een tijd van droeve inzinking en verachtering op zoovelerlei gebied.

Onze Kerkbode, zich alleen bewegend in de sfeer van het kerkelijk leven, wenscht slechts met enkele woorden te gewagen van wat hij was en deed voor de Kerk des Heeren in Nederland, en laat hier rusten, wat en hoe hij op het breede terrein van het staatkundig en maatschappelijk leven gearbeid heeft sinds de ure, dat Mr. Groen van Prinster er, reeds voor bijna 40 jaren, van hem schreef: „Leider van het volk, dat mij liefheeft en in welks gebed mijn kracht ligt, was en is Dr. Kuyper met en na mij, niet bij aanstelling of erflating, maar jure suo".

In 1863 kwam hij te Beesd als jeugdig predikant, begeerende de moderne richting te dienen. Daar echter greep zijn verandering plaats. Hij ontmoette er eenvoudige vromen, wier omgang en gesprekken hem ten rijken zegen werden! In zijn Confidentie schrijft hij er van: „Hun taaie volharding is mij de zegen voor mijn hart, het opgaan van de morgenster mijns levens geworden. Ik was wel gegrepen, maar had het woord der verzoening nog niet gevonden. Dat hebben zij mij gebracht met hun gebrekkige taal in den absoluten vorm, waarin mijn ziel alleen rust kan vinden".

Hoeveel is er sinds dien tijd veranderd, vooral sinds hij in 1870 in zijn: „Geworteld en gegrond" opkwam voor de Vrije Kerk, vrij van den Staat, vrij van den geldband, vrij 1 van den druk van het ambt, en toen reeds, staande te ! midden van enkel verwarring en gebonden aan allen kant, ideze merkwaardige woorden sprak, de kerk geldend:

„Haar recht op die vrijheid blijft onvervreemd. Geen soevereine vorst kan ooit het soevereine recht van haar gezalfden Koning breken. Wijl ze een organisme is, heeft de

Sluiten