Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo deed Hij ook hier.

De geschiedenis zal gewagen van den machtigen arbeid, door Dr. Kuyper verricht tot de vrijmaking der kerk; tot de vergadering der geloovigen in Neerlands Zion; tot bevestiging en versterking van het leven des geloofs: tot ontwikkeling, verbreiding en steeds hooger waardschatting van de waarheid, die naar de godzaligheid is; tot het naspeuren van het werk des Heiligen Geestes in de gemeente des levenden Gods; tot het leeren kennen van de diepte, den ernst en de schoonheid der Gereformeerde belijdenis; tot de herleefde studie van de Gereformeerde Theologie; tot het vormen van mannen voor den heiligen dienst des Woords; tot het voor de kerk onmisbare werk der Zending onder de Heidenen. En dat met een talent en een zeldzame vereeniging en toewijding van gaven als alleen de Heilige Geest verwekken kan. Was het de taal van dezen man, Dacosta nazingend:

Voor mij, één zucht beheerscht mijn leven,

Eén hooge drang drijft zin en ziel.

En moog mij d'adem eer begeven Eer ik aan dien heiligen drang ontviel.

't Is, om Gods heil'ge ordinantiën,

In huis en kerk, in school en staat,

Ten spijt van 's werelds demonstrantiën,

Weer vast te zetten, 't volk ten baat.

hij heeft naar dien drang der ziel onafgewend het hooge doelwit nagestreefd, Gode tot eere, Zijn Zion tot heil.

Toen vader Van Velzen nog in de kracht van zijn leven was, sprak hij eens tot ons: „Ik acht dezen man een gave van God aan Nederland".

Erkenning van Gods gaven is godsdienst. Maar erkenning met de bede, dat de eere niet den mensch gebracht worde, die, indien hij tot wat groots geroepen wordt, zelve klein heeft te zijn, zeer klein in eigen oog. zijn kracht zoekend

Sluiten