is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest, dien Dr. Kuyper bezit, dat hij niet alleen als theoloog, maar ook als staatsman zulk een grooten invloed heeft uitgeoefend. Men kan verschillen over de vraag, of Kuyper op dit terrein zoo onbetwist de eerste mag worden genoemd, als op dat der theologie. Maar zeker is het. dat zijn politieke invloed veel verder reikt dan bijv. die van Mr. de Savornin Lohman. Dit hangt ook ongetwijfeld samen met zijn buitengewoon organiseerend talent. De stichting der Vrije Universiteit en de organisatie der anti-revolutionaire partij geven van dat talent een onwraakbaar getuigenis. Vooral in den staatkundigen strijd is zoo'n organisatie van groote waarde. Met mannen als Lohman en Fabius, hoe groot hun talenten en bekwaamheden ook mogen zijn, wint men geen politieken veldslag. En nu ontkennen we niet, dat men ook in de politiek niet enkel op het winnen van een strijd, desnoods ten koste van alles, mag bedacht zijn. „Alles verloren, behalve — het beginsel," mag van zoo'n strijd soms een tot dank stemmend resultaat zijn. Maar wie meenen zou, dat het, om den triomf van het beginsel, niet noodig is, bij de stembus de overwinning te behalen, kent toch, vreezen we, noch zijn tegenstanders noch zijn vrienden. Zeker is het, dat Dr. Kuyper de groote kunst verstaat, om tot de overwinning te voeren. Het is inderdaad verwonderlijk, welk een buigzaamheid deze Calvinistische theoloog daarbij ten toon spreidt.

Wie de staatkundige verhoudingen in Nederland ook maar eenigszins kent, weet, hoe moeilijk het is, om de verschillende partijen, die men onder den naam „Christelijke partijen" pleegt saam te vatten, als één leger tegen den vijand te doen optrekken. Wat al onderhandelingen en besprekingen daarvoor noodig zijn. Hoe hier gevoeligheden moeten worden ontzien, daar met eigenaardige verhoudingen moet worden gerekend. Te zwaar een taak, zoo meent men allicht, voor een zoo streng dogmaticus, wiens geest zich alleen thuis