Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons nog met menig kostelijke vrucht van zijn geloovig denken te verrijken.

En mocht het den Heere behagen hem nog andermaal als minister tot de regeering te roepen, gelijk ook de vrome Qladstone in Engeland zelfs op 84-jarigen leeftijd daartoe geroepen werd, dan stelle Hij hem andermaal tot rijken zegen voor Vorstin en Vaderland en tot glorie van den Name des Heeren, Wien te belijden op elk terrein des levens zijn lust en leven is.

S.

De Graafschapper.

Doctor Abraham Kuyper.

1837—29 October- 1907.

Weemoedige gedachte: onze voormannen, door wie de Heere onze God, gedurende de laatste 50 jaren, Nederland heeft willen zegenen, komen langzamerhand op leeftijd.

Zij naderen voor dit aardsche leven de grenspaal, waarop staat geschreven: „zeventig jaren, of zoo we zeer sterk zijn tachtig jaren."

Nog niet lang geleden hadden wij het voorrecht het heuglijk feit te gedenken, dat onze de Savornin Lohman en onze Pierson hun 70sten jaardag mochten vieren.

Heden, Dinsdag 29 October, hebben wij het niet minder groote voorrecht van onzen Dr. Kuyper met zijn 70sten verjaardag hartelijk geluk te mogen wenschen.

Het ligt niet op onzen weg de beteekenis van zijn leven voor volk en vaderland te schetsen. Wij laten dat gaarne aan de geschiedenis over.

Maar ieder die, onbevooroordeeld, een blik slaat op dit leven, rijk aan arbeid, rijk aan strijd, rijk aan overwinning,

Sluiten