Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn levensdoel was, het Nederlandsche volk weer te doen buigen voor der Vaderen God, en dit volk wederom aan des Heeren Woord en Zijne ordinantiën te binden.

Wij danken den Heere onzen God voor deze waarlijk groote mannen, door wie Hij ons in de laatste halve eeuw zooveel goeds heeft geschonken.

Gaarne bieden wij thans aan den 70-jarigen Dr. Kuyper onze dankbare hulde.

Spare de Heere Hem nog lang voor ons land en volk en gunne Hij hem nog veel te arbeiden tot eere Zijns Naams.

Haagsche Stemmen.

Dr. A. Kuyper.

1837—29 October—1907.

Dinsdag 29 October zal Dr. Kuyper den leeftijd bereikt hebben, waarop de hoogleeraren aan de Rijks-universiteiten worden gepensioneerd en verreweg de meeste menschen zich geheel of ten deele aan hun gewonen arbeid gaan onttrekken.

Aan een buitengewoon man als deze zeventigjarige moet, naar het schijnt, een andere maatstaf worden aangelegd. Hij is singulier in alles, ook wat den leeftijd aangaat.

Die hem heeft gadegeslagen op 17 October in „De Werkende Stand" te Amsterdam als voorzitter van de Deputaten-vergadering — waar een door sommige kiesverenigingen en door een paar bladen opgeschroefde oppositie eenige spanning had veroorzaakt — die zou hem een vijftiger geschat hebben: zoo helder nog was de klank van zijn stem, zoo handig en gevat was hij in zijn antwoorden, zoo krachtig en taktvol, zoo jeugdig-veerkrachtig

y

Sluiten