Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, daar mogen dit keer de blijdschap en de dankbaarheid ten top stijgen.

Het is het 70-jarig jubilé, dat ons anti-revolutionaire volk op Dinsdag aanstaande oproept, om zich te verheugen en te verblijden en God te danken voor het voorrecht, dat we genieten mogen, om Dr. Kuyper nog te bezitten. Bij die gelegenheid willen we hem als den grooten politieken strateeg huldigen.

Naast tacticus was de leider der anti-revolutionaire partij bovenal strateeg.

Bij elke worsteling op het politieke slagveld wist hij beter dan elk ander het strategisch punt te kiezen, waarvan de machtige drang om te overwinnen uitging. Dr. Kuyper zocht zijn kracht niet in het leveren van een gevecht met den vijand, maar hij drong den vijand naar het slagveld. Geen strijd in het klein werd door hem begeerd, maar een aanvatten van den vijand daar, waar de beslissing kon bevochten worden.

En daarin was Dr. Kuyper strateeg.

Aan dien scherpen blik van haren leider heeft de antirevolutionaire partij het te danken, dat zij, klein als zij in de dagen van Groen was, op dit oogenblik eene staatkundige partij vormt, waarmede door den tegenstander geducht rekening gehouden wordt.

Op den 70sten verjaardag van onzen leider-strateeg, op 29 October a.s., willen wij D. V. als anti-revolutionairen Dr. Kuyper onzen dank komen brengen voor alles wat hij onder den zegen Gods ter eere der beginselen deed.

Moge hij nog vele jaren gespaard blijven en zij het hem daarbij gegeven, ook zijn levensavond nog te mogen bebesteden in al dat werk, wat hem zijn gansche leven dier-

baar WaS- L. F. DUYMAER VAN TWIST.

* * *

Sluiten