Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerekend werd met de onderscheidene geestelijke behoeften waarin te voorzien was. Voeding, stichting en leiding was er bij ieder nummer, in een voorstuk voor het hoofd, in eene meditatie voor het hart, en in leidende artikelen voor het leven, vooral voor het kerkelijk leven; terwijl tevens het verband tusschen dat alles telkens duidelijk in het licht kwam. Inderdaad een arbeid, die, met al de daarvoor noodige studie, op zichzelf reeds genoeg zou zijn om bij hem, die zich daaraan wijdde, al zijn tijd en krachten in beslag te nemen.

Bij Dr. Kuyper echter is dit alles nog maar een deel geweest van zijn levenstaak. Op zijn feestdag was er ook te gedenken aan nog heel wat anderen arbeid, voor staat en maatschappij, voor kerk en school, voor wetenschap en kunst, ja voor bijna ieder gebied van het menschelijk leven. En van dat alles was zooveel te zeggen, dat zelfs zijn arbeid voor De Heraut daarbij nauwelijks kon vermeld worden.

Schijnbaar kwam die arbeid dan op den achtergrond; maar toch ook slechts schijnbaar. Wat in de diepte ligt, valt natuurlijk niet het meest in het oog. Maar bij een gebouw komt het toch juist op het fundament wel het meest aan. En nu kan veilig gezegd worden, dat het bovenal De Heraut is, die voor al wat Dr. Kuyper heeft tot stand gebracht, den grondslag gelegd heeft. Aan dien rusteloos voortgezetten arbeid is het, door den zegen Gods, te danken, dat een kring die steeds grooter werd, allengs meer geleerd heeft, bij zijn denken en handelen de beginselen te volgen die Gods Woord ons aangeeft. En niet minder is daaraan te danken, dat de schrijver zich bij toeneming verblijden mocht in de hartelijke sympathie en het onbepaald vertrouwen van die groote menigte, die gevoelde hoeveel leering en opwekking en bemoediging zij van hem ontving. De Heraut is een kerkelijk en godsdienstig weekblad, in onder-

Sluiten