Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiding van bladen, die een politiek, of een sociaal, of welk ander karakter ook, dragen. Maar zijn werking heeft zich wel op ieder gebied zeer sterk doen gevoelen. Trouwens, dat kon ook niet anders. En de groote trouw, die door Dr. Kuyper aan dit blad steeds betoond is, is wel een bewijs te meer voor zijn juisten blik op den gang van het leven, dat, althans in gezonden toestand, niet door de stof, maar door den geest wordt geleid en beheerscht.

Laten alle trouwe Heraut-\e:zers aan dien arbeid denken, met dank aan God, wien het in Zijn vrijmacht behaagde, aan één enkel mensch zooveel gaven te schenken; hem daarbij ook de begeerte te schenken om die gaven te besteden in den dienst des Heeren; en hem te vergunnen dat te blijven doen, met een ongebroken kracht, ook nog in zijn 70ste levensjaar. En daaraan pare zich dan de bede, dat de God zijns levens hem nog jaren lang daartoe sterke, tot voldoening en vreugde voor hemzelven, tot een rijken zegen voor velen, en tot eer van des Heeren Naam.

F. L. RUTGERS.

De Hilver- en Vechtbode.

Het Kuyper-jubileum.

Heden is het de dag, waarop Dr. A. Kuyper de zeventig heeft bereikt. Uit alle oorden van ons land zullen hem blijken van hulde worden gebracht, nu God hem dit kroonjaai deed beleven. En indien God op dezen dag de beden verhoort van het A.-R. volk van Nederland van Noord tot Zuid, zoo spaart Hij onzen leider nog menig jaar, ons tot zegen.

De zeventig jaren bereiken naar het woord des dichters alleen de sterken. Hij zegt: of, blijft uw gunst ons in het

Sluiten