Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mannen van karakter, men zou zeggen, mannen met een helm geboren, zijn zoo schaarsch te midden van de deinende menschenzee in der eeuwen loop.

Evenals een Luther in zijne dagen opkwam voor een heilig beginsel en de Kerk deed trillen onder de hamerslagen van zijne heilige verontwaardiging, zijn rechtmatig protest, zoo heeft Dr. Kuyper zich gesterkt tegen den strijd des ongeloofs, heeft hij met stalen veerkracht en energie bestormd de steden der sterkte van allen, die Jezus' Middelaarschap en Koningschap betwistten. Eerst ging het tegen de Duitsche wijsbegeerte en 't modernisme in de theologie, later tegen de heillooze leer van de godsdienstloze staatkunde en gelijk het meer gaat, al worstelende won hij aan krachten.

Hij is het ook geweest, die vooral in latere periode van zijn leven te sterker opkwam voor de leuze, dat de kinderen van een Vader, de broeders van denzelfden Heere Jezus Christus zich als één man tegen den vijand hadden te keeren, ja, in zijn jongste werk wijst hij op de mogelijkheid, dat in de toekomst de belijders van den Christus met de Joden en Mohammedanen nog wel eens zouden kunnen komen te staan tegen de natuurgodsdiensten der overige Aziaten, al zegt hij duidelijk in het Kruis de scheidingslijn te zien in het leven der volkeren.

Maar het meest om zijn breede blik op het leven in al zijn omvang is hij als genie te bewonderen.

Het kon zeer goed mogelijk zijn, dat deze reuzengeest nog niet die hoogte heeft bereikt, die hem krachtens zijn aanleg is toebedeeld.

Vooral in een klein land bestaat het groote gevaar, dat wat uitblinkt naar beneden wordt gehaald en daaraan is te over kracht verspild om dezen kolossus te breidelen.

En evenals dan ook een in vrijheid levend prairiepaard zich niet thuis voelt in de duffe, bekrompen stal van een

Sluiten