Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons waarheid en aan alle door ons verfoeide vleierij gespeend: wij zien het leven van Dr. Kuyper als een enorm zelfstandig onafhankelijk, schier overweldigend beschikkend persoonlijk leven, en tegelijk als een leven in gemeenschap, breed en toch fijn, vol hart en trouw, en tot in kleinigheden doorwerkend sociaal in den besten zin, gevoelend met ieders leven, en deelend in aller leven, zóó als slechts zeei enkele menschen gemeenschapsleven kennen.

De waarheid is altoos paradox voor eenzijdigheid en bekrompenheid, die onzen geest beklemt.

leder kan echter weten, dat de forsche eik en ceder te dieper, breeder en fijner het leven van den bodem in heel den omtrek deelen, in zich opnemen, doordringen en ontsluiten naarmate de stam machtiger onbewegelijk wast; en wederom, dat de breede volle wasdom van den levenden harden woudreus slechts mogelijk is, zoo hij zijn knoestige wortelen weet te verfijnen en zich in den bodem te laten voeden door de teederst gevoelige aanraking en gemeenschap met al wat daar leeft en werkt.

Zoo is het in al de werken Gods; ook in hetmenschenleven. Er is geen groot menschenleven, dat buiten gemeenschap staat met het breede menschenleven en daarover uit de hoogte oordeelt en mechanisch beschikken en beslissen wil, zonder dit leven in zijn eenvoudigste en fijnste bewegingen te doorvoelen, het te deelen en er zich aan te geven; slechts het organisch leven in menschelijke gemeenschap maakt ook het genie, het groote talent, het groote karakter, tot een beteekenisvol leven als groote persoonlij heid bekwaam. En anderzijds, slechts een groote persoonlijkheid maakt bekwaam tot machtig en breed oprecht gemeenschapsleven, dat het breede menschenleven tegelijk deelt en opheft, het zegent en het beheerscht, niet ten koste van dat leven maar ook niet ten koste van eigen persoonlijkheid, neen,

juist in ontsluiting van machtig onafhankelijk persoonlijk leven.

Sluiten