Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat kan, die de groote kringen meeleeft en er veelszins boven uitkomt; — toch is deze man Volksman als nieman in Nederland. Volksman is hij — te weinig erkend, ja droef miskend in den breeden volkskring, die van het Christelijk geloof vervreemdt. Moge heel het volk hem nog eens erkennen als den waren volksman, wijl Dr. Kuypei heel het leven van heel zijn volk deelt, ook al miskent en

versmaadt het hem. .

Volksman is Dr. Kuyper, maar op den nationalen Christe-

lijken wortel. Hij is waarlijk zijner broederen één, al is hij

zooveel grooter. Hun leven is zijn leven, en zijn leven is

hun leven; al kunnen zij niet opklimmen tot de hoogten

waarop hij zich vrij beweegt; en al lijdt hij ook nog veel

te veel hun miskenning.

Zoo heeft Dr. Kuyper de Anti-Revolutionaire Partij als

nationale Volkspartij georganiseerd, bezield, geleid en tot

eere gebracht; haar mannen gevormd; haar Pers geplan ,

haar werk gezegd, gezegd en gedaan.

Zoo blijft het Christelijk Sociaal Congres, ook in zijn

voortgaande doorwerking, mede zijn eere.

Zoo komt in allerlei levensgroepeering en levenswerk het Christelijk-nationale leven op uit het zaad, dat hij zaaide. Zoo bloeien Christelijke Scholen en Vereenigingen mede

als vrucht van zijn leven.

Zoo breekt zich nu allerlei Christelijke persoonlijkheid

baan in het Christelijk gemeenschapsleven op onze erve.

En zoo dringt het leven van ons Christenvolk en van onze mannen door, binnen en over onze grenzen, in het nationale politieke, sociale volksleven en in het leven der volken en der menschheid — mede door den invloed van dezen man der mannen.

Wij zullen den arbeid van Dr. Kuyper in Standaard en Heraut en in zooveel boeken en geschriften niet uitstallen;

Sluiten