Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn journalistiek talent, zoo machtig van invloed in heel de Pers, niet nader karakteriseeren en waardeeren; zijn gewichtvolle politieke loopbaan niet verhalen, zijn beteekenis en werk als minister der Koningin niet uiteenzetten.

leder weet daarvan.

Wij noemen slechts op, wat in breedte van omvang en rijkdom van inhoud in dit leven en werken onder ons zonder wederga is.

Zeker, ook hier is het volmaakte niet.

Maar ook hier is het groote.

Ook hier draagt alles het type van heel het leven en beginsel van Dr. Kuyper.

Ook hier is al zijn leven persoonlijkheid en gemeenschap.

Ook hier is ons alles exempel, alles vormend, sterkend, leidend, zegenend, maatgevend voor de toekomst.

Ook hier blinkt het hooge ideaal uit, dat alle kleine vliegen- en muggenpraktijk onder ons beschamen moge, en ons dringen, om naar onze mate te jagen naar wat we nimmer gegrepen hebben, maar waartoe we nochtans van den Heere gegrepen zijn, strijdend, lijdend, werkend, volhardend te jagen naar het wit tot den prijs der roeping Gods die van boven is.

De Heere beware ons voor de zelfgenoegzaamheid, voor het rusten op onze lauweren of op onzen droesem.

Dat ware de dood.

Aan dien dood is Dr. Kuyper door Gods genadige leiding en bezieling in heel zijn leven ontkomen.

Op zeventigjarigen leeftijd staat hij nog boven allen uit in actie, levend in heel het leven, en grijpend naar de toekomst voor heel de Kerk en heel het volk, voor heel het leven der menschheid, kennend het verleden, doorvoelend het heden, en bewust zich voortbewegend naar de toekomst.

Die toekomst worde voor Dr. Kuyper verlicht door het

11

Sluiten