Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als mannen gelijk deze 70-jarige hun gedenkdagen vieren, blijkt het. dat ze niet slechts aan hun gezin, maar aan een zeer breede schaar van vrienden behooren, die niet zullen nalaten op dezen dag van hunne waardeering, hoogachting

en liefde blijk te geven.

Men kan niet zeggen, dat ons klein land zich bijzonder

groot betoont in het eeren zijner groote mannen.

Althans tijdens hun leven blijkt hiervan gewoonlijk niet veel; 't is al mooi, als na hun dood de loftrompet over hen 'wordt gestoken door den tegenstander, die dan niet meer behoeft te vreezen voor hun geduchten aanval, of door den zoogenaamden vriend, voor wiens naijver dan

geen reden meer is.

Tijdens het leven is veeltijds smaad en bedekte of openlijke tegenwerking het deel der mannen, die, gelijk deze jubilaris, zoo ver boven anderen uitsteken.

Wat dit laatste aangaat, hiervan heeft Dr. Kuyper ruimschoots zijn deel gehad. Zijn tegenstanders hebben hem dikwijls beklad op een wijze, die wel bewees, dat velen dezer mannen zelfs het respect voor zich zeiven verloren, zoodra ze Dr. Kuyper's naam moesten noemen.

Doch tegenover al den schimp en smaad, waarmee zijn tegenstanders hem hebben overladen, ontbreekt het niet aa&n warme hoogachting, aan oprechte liefde van de zijde

zijner volgelingen.

Zonder twijfel zal hij daarvan op dezen dag uit heel het

land de ondubbelzinnige bewijzen ontvangen.

Geen wonder voorwaar, zoo Dr. Kuyper's vrienden en vereerders heden zich inspannen, om dezen dag voor hem en de zijnen tot een onvergetelijken dag te maken! ^

Aan hem toch, als middel in Gods hand, hebben zij a s burgers van ons goede land zoo onuitsprekelijk veel te

danken.

Sluiten