Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegevierde, daarvoor dankt zij God, Wiens hulp haar deed staande blijven, ondanks de bittere vijandschap harer tegenstanders.

Maar zij vergeet het evenmin, dat Dr. Kuyper het daarvoor door God gegeven middel was.

De onvermoeide, de onverschrokken strijder werd door Hem toegerust met zulke zeldzame gaven en talenten, dat ook zijn felste tegenstander daaraan hulde moet brengen.

Haar organisatie, haar eenheid in het optreden dankt onze partij aan Dr. Kuyper. Zonder zijn krachtige leiding zou het aan den tegenstander gelukt zijn, te verdeelen en te

blijven heerschen.

Doch niet alleen onze partij, heel 't vaderland plukt de

vruchten van zijn arbeid.

Ons bestek laat niet toe, in den breede de veelzijdige

werkzaamheid van Dr. Kuyper te schetsen.

Doch het beste bewijs van zijn groote werkkracht op bijna elk terrein des publieken levens is wel de haat, waarmee zijn vijanden hem vervolgen. Ze zouden niet zooveel notitie van hem nemen, als zijn talent hen niet dwong, met hem te rekenen.

Inderdaad, geen wonder, dat onze partij op dezen dag haar leider en voorman haar eerbiedige hulde brengt en hem doet gevoelen, hoezeer zijn vrienden hem liefhebben

en waardeeren.

Ook wij voegen onze hartelijke gelukwenschen bij de vele, die hem op dezen dag zullen toegezonden worden.

Wij danken God, dat Hij ons zulk een man gaf in Zijne gunst.

Wij bidden Hem, dat Hij onzen leider spare tot in hoogen ouderdom, en hem nog ten zegen stelle van Land en Volk.

En wij brengen hem mede onze hulde voor al hetgeen hij voor ons volk in al zijn geledingen heeft mogen verrichten ; niet het minst daarvoor, dat voornamelijk door zijn

Sluiten