Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermoeiden strijd het thans aan elk ouder mogelijk wordt, zijn kinderen op te voeden en te laten onderwijzen naar eigen overtuiging.

En onze lezers stemmen ongetwijfeld in met onze bede: Den jarige heil!

Maas- en Merwebode.

Een veel beteekenend jubileum.

Den 29sten October mocht Dr. A. Kuyper den ouderdom van zeventig jaar bereiken. Onder een groote schaar van Christen-belijders werd die dag met groote blijdschap gevierd en een jubel van hartgrondige vreugde ging zeker op onder die honderdtallen, die hem in naam van duizenden de hand mochten drukken.

Het is niet mogelijk eenigszins volledig dit diepe en breede leven te schetsen in een enkel artikel. Zijn levensbeschrijver zal er later boekdeelen van noodig hebben.

Maar iets kan toch worden aangestipt.

En dan wijzen wij u allereerst op Kuyper's beteekenis voor de Kerk des Heeren in ons vaderland.

Allen weten wij, dat Kuyper aan de universiteit sterk onder den invloed van het ongeloof kwam. In 't laatst van zijn studietijd kwam daarin aanvankelijk, mede door zijn studie over Johannes a Lasco en Calvijn, zekere wending, die later, toen hij predikant te Beesd was, krachtig doorwerkte.

Toen koos hij welbewust de zijde der Gereformeerden en was de krachtige pleitvoerder dier aloude beginselen als predikant te Utrecht en te Amsterdam. Zijne zeldzame welsprekendheid en buitengewone geleerdheid, gepaard met de

Sluiten