Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gave der gezonde populariteit, bezorgden hem als predikant

66 VooTafheeSj de Gerei, kerken gediend Whet weekblad De Heraut. De invloed daardoor geoefend kan met licht

overschat worden. ..

In breede artikelen over allerlei onderwerpen heeft hij den geest van ons volk verrijkt en het, toen modernisme en ethicisme afvoerden van de oude welbeproefde paden, weer teruggeroepen tot de Wet en de Getuigenis.

Naast God, brengen wij hulde aan Dr. Kuyper, voor wa hij voor de Kerk des Heeren deed.

Niet minder groot was hij als man van wetenschap. Reeds als student verwierf hij op de beantwoording eener prijsv aag de gouden medaille. Bij de oprichting de, Vnje Universiteit was hij de ziel, de stuwkracht, de toongever. En dat was hem volkomen toevertrouwd.

Als een echt veldheer wist hij de punten voor den aanval juist te kiezen. En van de oprichting in 1881 tot zijn ministerschap in 1901 heeft hij als hoogleeraar deze Universiteit ingang doen vinden, bekend gemaakt bij wie buiten staan, beroemd gemaakt tot in^'.buitenroe „werken,

ZI enTdgen persoon en afheid het bewijs geleverd, dal geloof en wetenschap volstrekt niet met elkander shflden. Want aan vastheid van overtuiging, en mmge diepte v ge „of, was bij dezen professor verbonden een zeldzame kennis, die hij wetenschappelijk mededeelde clopaedie der H. Godgeleerdheid, m z„n rectoral orahes^ in zijn onuitgegeven Dogmatiek, en popuairirdieb ontelbare geschriften, waarmede hi] ons volk heeft ]

Iemand heeft gezegd: „Kuyper's Encyclopaedie alleen is een Universiteit waard." En wij stemmen er mede in.

Onze hulde aan Kuyper, die in Gods krach, drt alles vermocht.

Sluiten